Fase 4: Fase final. Avaluació i consolidació.

Durada orientativa de la fase: 4 hores

Objectius

  • Acordar els aspectes a millorar de l’ensenyament-aprenentatge de l’EIO a partir de les conclusions obtingudes en les diferents experimentacions.
  • Consensuar com introduir aquests objectius de milloracanvis en el projecte educatiu de centre i a les programacions del curs següent.
  • Fer una valoració conjunta de l’experimentació a l’aula.
  • Avaluar el desenvolupament de la formació interna de centre.

Activitats

  • Activitat 1: Formulació d’objectius de millora de l’ensenyament-aprenentatge de l’EIO
  • Activitat 2: Què podem fer per anar més enllà?ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Fase 4: Orientacions per a la coordinació


En aquesta fasees partirà de les conclusions formulades al final de l’experimentació a l’aula que s’ha dut a terme a la fase anterior per tal de formular objectius de millora de la docència de l’expressió i interacció oral que poden formar part en un futur del PEC, Projecte de direcció del centre i que es podria incorporar en les programacions del curs següent i PAC (projecte d’avaluació de centre). En aquesta fase també es preveu fer una valoració de l’experiència formativa que pot motivar i endagar nous cicles de recerca acció sobre altres aspectes de l’ensenyament-aprenentatge de llengües o per plantejar altres necessitats formatives de cara al futur.