Activitat 1. Formulació d’objectius de millora de l’ensenyament-aprenentatge de l’EIO

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Transformar les conclusions obtingudes a les diferents experimentacions en objectius de millora de la docència de la expressió i interacció oral per al centre.
  • Recollir les propostes en el document “Pla d’acció de centre”.


 Descripció
Us proposem formular, compartir i consensuar, a partir del document amb les conclusions de les diferents experimentacions, objectius de millora de la docència de la expressió i interacció oral.
Orientacions de treball1. A partir dela fitxa de conclusions elaborada al bloc 3 de la fase 3, contesteu en parelles o petits grups les preguntes següents:

  • Quins són els punts forts i aspectes a millorar de l’ensenyament-aprenentatge de la EIO?
  • Quins objectius de millora podem incloure en el projecte educatiu de centre i en la programació d’aula?
  • Com s’implementaran els objectius de millora?
  • Com penseu que els òrgans de coordinació i gestió del centre poden ajudar a facilitar aquesta implementació?
  • En quins altres temes en relació amb l’EIO i sorgits en aquest procés d’experimentació voldries aprofundir en una altra activitat de formació ?


2. Compartiu les vostres valoracions i reflexions amb la resta de docents participants.

3. Elaboreu un document que reculli el que creieu que sigui més rellevant de cara a formar part d’un “Pla d’acció de centre”.


Materials


Document per a la carpeta de formacióORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Activitat 1: Orientacions per a la coordinació

Cal acompanyar la transformació de les conclusions obtingudes a les diferents experimentacions en objectius de millora de la docència de l’expressió i interacció oral que siguin concrets i clars i consensuar amb l’equip directiu com es poden implementar els canvis, les actuacions metodològiques sorgides de l’experimentació. És important fixar on es recolliran aquests objectius (projecte de direcció, PEC, programacions), com s’assoliran a nivell de centre i en quin espai de temps es preveu la implementació.