Activitat 1. Seguiment del cicle d’experimentació a l’aula

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

 • Compartir la posada en pràctica del pla d’acció de l’experimentació que és diferent en cada participant.


 Descripció Us proposem aquesta activitat de seguiment de l’experimentació a l’aula que, tot i ser diferent en cada participant, és important compartir amb la resta de companys per tal de resoldre dubtes en la implementació de l’experimentació, verbalitzar davant els companys observacions arran de l’experimentació a la pròpia aula i plantejar-se si cal recollir més dades per tal d’il•lustrar els resultats que es van obtenint.
Orientacions de treballIndividual 1. Exposeu als altres companys els punts següents:

 • Pregunta de recerca
 • Pla d’acció proposat
 • En quin punt d’aquest procés et trobes
 • Aspectes positius i aspectes a replantejar
 • Dades recollides
 • Preguntes o dubtes que vols compartir

Petit grup 2. A partir de les diferents qüestions que han sorgit en el pas 1, contesteu i debateu al voltant de les preguntes següents:

 • El que observeu a partir de les dades recollides us pot portar a plantejar canvis?
 • Creieu que necessiteu recollir més dades?ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Activitat 1: Orientacions per a la coordinació


La sessió de seguiment ha de servir perquè els participants exposin la feina que han fet, els dubtes que han sorgit i els possibles canvis a partir del que s’està observant. Es preveu que la durada de cada exposició sigui d’uns 5 minuts.

El coordinador ha de recollir les diferents qüestions sorgides en el punt 1 i proposar un debat conjunt per tal de resoldre dubtes i plantejar canvis en cas que calgui.

Es recomana que hi hagi un seguiment presencial o virtual a través de l’aula moodle de tots els passos de la recerca que es vagin duent a terme i de les dades que es vagin generant.

A mesura que s’obtinguin les dades, el coordinador pot ajudar els participants a resoldre aquestes tres qüestions:

 • Com s’organitzen les dades
 • Com es poden analitzar
 • Com es poden presentar

A continuació es proposen breument algunes maneres d’analitzar les dades. De totes maneres s’aconsella al coordinador poc familiaritzat amb la recerca a l’aula que consulti algun dels articles i/o llibres que es proposen a la bibliografia:

 • Anàlisi de gravacions àudio i/o vídeo d’actuacions d’alumnes, de classes: és interessant transcriure tota una actuació, per exemple d’un grup d’alumnes per analitzar la qualitat de la interacció (és natural o no?, quins elements de la conversa fan que ho sigui o no?etc), el seu grau de correcció (quins errors són els més comuns?), competència oral (la conversa entre els alumnes assoleix l’objectiu que es plantejava a la tasca?), assimilació de vocabulari nou, bastiment col•lectiu, és a dir com s’ajuden els aprenents quan treballen en petits grups.
 • Anàlisi de qüestionaris semioberts i diaris: se sol aplicar el principi iteratiu (Allright & Bailey 1991) segons el qual s’analitzen aquest tipus de dades observant què es diu recurrentment i amb quina intensitat es diu. La confluència de la recurrència i intensitat en allò que expressen els aprenents en els qüestionaris pot explicar qüestions d’aula que d’una altra manera no es manifestarien.
 • Anàlisi de qüestionaris tancats: cal fer buidatge quantificant les respostes idèntiques.
 • Anàlisi d’entrevistes semiestructurades: en aquest cas cal haver-les gravat com s’explica a les orientacions per a la coordinació de l’activitat 2 del Bloc 1 d’aquesta Fase. Cal transcriure l’entrevista sencera o aquells fragments que resultin rellevants per a l’objectiu de la recerca i es pot seguir el mateix mètode d’anàlisi que en el cas dels qüestionaris semioberts i diaris (principi iteratiu).
 • Anàlisi de diari del professor i de l’aprenent: per documentar allò que es percep mentre es du a terme l’experimentació tant des del punt de vista del professor que fa l’experimentació com dels seus alumnes.