Fase 1: Fase inicial. Creences sobre el nivell esperat en la producció oral de l’alumnat

Durada orientativa de la fase: 4 hores

Objectius

  • Identificar els trets distintius de l’expressió i interacció oral als nivells bàsic, intermedi, avançat i C1
  • Contrastar creences amb objectius expressats al currículum de les EOI.

Activitats

  • Activitat 1: Quines són les nostres creences sobre el que ha d’assolir un alumne al final de cada nivell (bàsic, intermedi, avançat i C1)?
  • Activitat 2: On se situen les nostres creences en el currículum de les EOI?
  • Activitat 3: On rau la diferència entre un nivell i un altre en el currículum de les EOI?
  • Activitat 4: Què afegeix cada nivell respecte de l’anterior pel que fa a l’expressió i interacció oral?

ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Fase 1: Orientacions per a la coordinació sobre la fase 1

Aquesta fase inicial és el punt de partida de l’itinerari i com a tal inicia el camí a partir de les creences sobre el que ha d’assolir un alumne al final dels nivells bàsic, intermedi, avançat i C1, contrastant amb el que estableix el currículum de l’EOI quant a l’expressió i interacció oral.

Les activitats proposades en aquesta fase ajuden a:

  • Recollir creences del professorat del centre sobre l’ensenyament-aprenentatge de l’expressió i la interacció oral
  • Compartir els objectius del currículum d’EOI de l’expressió oral per nivells
  • Prendre consciència del propi punt de partida en l’itinerari