Fase 4: Fase final
Durada orientativa: 3 hores
Acords i compromisos

Després del treball realitzat a partir de contrastar punts de vista, de llegir i de discutir documents, d’intentar posar-nos en la pell de l’alumnat, de portar activitats a l’aula…, creiem que tenim ja prou elements per arribar a acords i prendre compromisos, molts d’ells basats en debats i decisions preses en el transcurs del treball realitzat.

Us proposem que, en gran grup, preneu els acords, tot recollint els que ja heu pres durant l’itinerari, que afecten l’ensenyament i l’aprenentatge de resolució de problemes al vostre centre. Podeu decidir aquests compromisos comuns seguint el fil de l'itinerari.

Per ajudar-vos a realitzar aquesta presa d’acords teniu el full per a la carpeta de formació en què hi ha els grans apartats sobre els quals ja s'han establert acords durant l'itinerari. En aquest document és on cal recollir els acords definitius i anirà a la carpeta de formació.Documents d'entrada
Document per a la carpeta de formacióDocument per a la carpeta de formació
Document per a la carpeta de formació: Acords de centre sobre resolució de problemes (emplenat)

En què hem avançat?Cal també que feu una valoració del treball realitzat durant l’itinerari. Per fer-ho podeu seguir el document Valoració de l’itinerari de formació, que després anirà a la carpeta de formació. Hi trobareu unes orientacions que us poden ajudar.

Documents d'entrada

Valoreu en gran grup el progrés fet respecte de cadascun dels objectius concrets que vau consensuar en la fase de planificació i que van quedar recollits en el document anomenat Adaptació de l’itinerari al centre (Document per a la carpeta de formació 1).

Respecte de l’objectiu 1, que fa referència al coneixement dels diversos aspectes que intervenen en l’ensenyament-aprenentatge de la resolució de problemes.

 • Creieu que heu avançat? Què en valoraríeu i per què?

Respecte de l’objectiu 2, que encamina canvis per avançar en aquesta línia a partir de dur propostes concretes a l’aula.

 • Ha estat profitós posar-vos, en alguns casos, en el lloc de qui s'enfronta a la resolució d'un problema per pensar en les dificultats i les estratègies que sovint es fan servir sense ser-ne gaire conscient?

 • Portar algunes activitats a l’aula ha ajudat a observar la resposta de l’alumnat a les propostes que heu fet?

Respecte de l’objectiu 3, que busca augmentar la coherència en l’actuació en el centre sobre aquest tema.

 • Aquesta formació ha ajudat a prendre acords consensuats per tothom? Veieu sòlid el compromís per respectar-los?

Podeu incloure aquestes reflexions a la pàgina 1 del document per a la carpeta de formació.


Què podem incorporar a la nostra tasca?Més enllà de la valoració dels objectius, cal que els acords presos es concretin al màxim. És per això que creiem important que també es recullin tot fent referència als àmbits que assenyalem i que s’afegeixin els que cada centre consideri convenients.

Fruit d’aquest itinerari de formació què incorporareu a les estratègies d’aula, a la programació, en la dinàmica del centre…? Pot ser bo prendre acords en àmbits com els següents:

 • Què hauríem d’incloure en la programació curricular?

 • Com ho posarem en pràctica en el cicle, nivell…?

 • En quins aspectes volem que reverteixin aquestes pràctiques en la millora del centre?

 • Què pot fer cadascú des del seu espai d’influència envers l’objectiu de millora (des de la tutoria, coordinació, aula…)?

 • Què pot fer l’equip directiu del centre per facilitar aquesta millora?

Podeu incloure aquestes reflexions a la pàgina 2 del Document per a la carpeta de formació .

Projecció de futur
Feu també una projecció de futur tot valorant:

Quina continuïtat penseu que podria tenir la formació iniciada?

Voleu mantenir-vos en l’àrea de matemàtiques, o bé plantejar-vos algun tema d’una àrea diferent?

Si voleu seguir amb l’àrea de matemàtiques:

 • Voldríeu seguir avançant en el mateix tema?

 • Us interessa més agafar un tema més concret en el qual es puguin prendre acords de centre, com heu fet ara amb la resolució de problemes?

 • Teniu alguna altra proposta?

Podeu incloure aquestes reflexions a la pàgina 3 del document per a la carpeta de formació.


Avaluació del procés i del resultat
I finalment una avaluació del procés seguit:

 • Us ha resultat còmode treballar sense la presència real d’un formador/a?

 • Els materials s’han ajustat a les vostres necessitats?

 • Quines modificacions recomanaríeu?

Podeu incloure aquestes reflexions a la pàgina 3 del document per a la carpeta de formació.

Document per a la carpeta de formacióDocument per a la carpeta de formació
Document per a la carpeta de formació: Valoració de l’itinerari de formació realitzat(emplenat)

AutoavaluacióUs proposem reprendre el full que vàreu escriure en l'apartat d'autodiagnosi de la fase inicial. En aquell full, cadascú va respondre quatre preguntes des de la seva particular perspectiva en el moment d'iniciar l'itinerari.

Més enllà de l'avaluació que heu fet en grup us proposem que, com a activitat final d'aquest itinerari, rellegiu les vostres respostes i penseu sobre les que donaríeu en aquest moment.

Llavors es plantejaven les preguntes següents:

 1. Quin és el grau de satisfacció sobre l’aprenentatge de la resolució de problemes a la teva classe?

 2. Creus que ha de canviar aquest aprenentatge per adaptar-se a les necessitats actuals?

 3. Per què creus que costa tant fer canvis en aquest tema?

 4. A la teva escola, us heu plantejat com unificar el tractament de la resolució de problemes a tots els cursos?

Penseu quines respostes hi donaríeu ara i valoreu el canvi produït.
ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓA la primera part d’aquesta fase es proposa recollir i completar la concreció d’acords de centre sobre l’ensenyament i l'aprenentatge de la resolució de problemes.

Per ajudar a la presa d’acords, el full d’acords està dividit en 4 apartats que segueixen més o menys els temes sobre els quals ja s’han pres acords. La intenció és ajudar a tenir presents els aspectes treballats per tal de no deixar-se res important. Pot servir d’ajuda que cada membre del grup en tingui un a mà com a recordatori i fer-hi les anotacions que cregui convenients.

Sobre els acords generals cal tenir en compte que, en molts casos, només es tractarà de recollir els acords que ja s’han pres en el moment que es treballava cada un dels temes, tot unificant la forma de registrar-ho.

Recomanem que els acords prenguin una fórmula que indiqui d’un costat què s’acorda deixar de fer i de l’altre què es vol fer. És una fórmula que ajuda a clarificar les coses i a no caure en la solució d’afegir tot allò que es veu necessari sense deixar enrere res del que s’estava fent, augmentant les exigències fins a nivells inabastables.

Arribem, per acabar, a la valoració. Aquí és on cal veure fins a quin punt la formació i el treball realitzat han aconseguit resultats, tant individuals com a nivell de centre. El document per a la carpeta de formació vol ajudar a deixar constància d’aquestes valoracions i acords.

Caldrà recuperar els objectius que es van consensuar en la fase de planificació per valorar, ara ja en gran grup, si s’ha avançat en cada un dels tres aspectes a què es referien els objectius. Caldrà que reproduïu els objectius i anoteu el grau de compliment que considereu que s’ha donat. La pàgina 1 del document per a la carpeta de formació està preparada per fer-ho.

A la pàgina 2 caldrà concretar una mica més. Veureu que les preguntes es refereixen a compromisos que detallen com es contemplaran els acords a nivell de programació, en la pràctica de cada cicle, les responsabilitats que adquireix cadascú segons el seu lloc al centre (tutoria, coordinació, cap d’estudis, equip directiu…), com volem que reverteixin en el centre aquestes actuacions, així com qualsevol altre acord que es pugui haver pres.

A la pàgina 3 es demana que es reflexioni sobre la possible continuïtat de la formació de centre i que es faci una avaluació del procés seguit, així com suggeriments sobre aquesta qüestió.

El bloc acaba amb una autoavaluació que enllaça amb l’autodiagnosi feta al principi de l’itinerari formatiu.