Activitat 4. Explorem i investiguem a l’aula


Activitat individual i en gran grup


En aquesta activitat experimentarem a l’aula una exploració o una investigació i farem una valoració posterior que es compartirà amb tot el grup.


 Descripció Us proposem que trieu un problema dels que hem anomenat exploracions o investigacions. Podeu preparar-ne un vosaltres, triar qualsevol dels que heu vist fins ara en diferents moments, cercar alguna activitat de l’ARC o provar amb alguns problemes dels que us proposem al material de formació que acompanya aquesta activitat.

És aconsellable que primer intenteu resoldre’l i preveieu aspectes de gestió de l’aula (es treballarà en grup? caldrà preparar material manipulable, TAC…?). També que penseu en el vostre model d’intervenció a partir del que hàgiu acordat a l’activitat anterior.

Un cop feta l’experimentació a l’aula, i tal com s’ha fet en el bloc 1, haureu de valorar alguns aspectes sobre aquesta experimentació seguint el guió que proposa el full de treball Valoració del problema experimentat. Després els podeu posar en comú i prendre alguns acords.Documents d'entrada


Document d'entrada

Document per a la carpeta de formació


Document per a la carpeta de formació Document per a la carpeta de formació: Acords sobre exploracions i investigacions (emplenat)

ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓEn activitats anteriors hem experimentat “com a alumnes” la resolució d’alguns problemes dels que havíem anomenat exploracions o investigacions. Ara es tracta de provar com funcionen amb l’alumnat de l’aula. Si és una tipologia d’activitat que no tenim costum de realitzar podem sentir una certa inseguretat a l’hora de dur-la a terme. En aquest cas, si és possible, es pot realitzar l’experimentació per parelles de mestres en una mateixa aula.

És important que l’activitat es porti ben pensada a l’aula, especialment si es considera que cal incorporar material addicional (manipulable, imprès, per a la PDI…). Durant l’experimentació serà interessant observar l’actitud de l’alumnat: si s’hi interessa, les seves reaccions. També cal parar atenció a les seves intervencions, els dubtes que manifesti, els arguments que vagi creant…

Per altra banda, és un bon moment per practicar i vivenciar, com a mestres, alguns dels acords presos a l’activitat anterior que es referia al “paper del mestre”.

Després de realitzada l’experimentació cada mestre o mestra pot omplir el full de treball on es demana la valoració de l’activitat. Seria convenient, un cop feta aquesta valoració escrita, fer una posada en comú per, finalment, prendre uns acords relatius a la conveniència o no de la incorporació d’aquest tipus de problemes i, si es considera que sí, com ho podríem fer, si cal reservar algunes sessions, amb quina periodicitat, com podem atendre els continguts i processos del currículum i suplir altres activitats…