Activitat 3. El paper del mestre o de la mestra en la resolució de problemes


Activitat individual o en petit grup


Ens referirem aquí al paper del mestre o de la mestra en la creació d’un ambient d’aula que faci de la resolució de problemes una experiència realment profitosa.


 Descripció És indubtable que el paper del mestre o de la mestra és determinant en l’aprenentatge de la resolució de problemes:

  • Té un paper clau en la tria i el disseny del problema que es proposa, aspecte del qual hem parlat en les activitats anteriors.
  • Té també un paper, i no menys important, en la creació d'un ambient d’aula que faci d’aquest aprenentatge una experiència realment profitosa.

Presentem un full de treball per iniciar la reflexió sobre aquest tema a partir de sis qüestions plantejades. Cadascú pot decidir si considera convenient prendre notes o no.

A continuació, es proposa de fer un intercanvi en grup. El grup pot ser el cicle o el grup més gran, a decisió de cada centre.

L’objectiu d’aquesta activitat és prendre consciència d’algunes situacions que es poden gestionar de maneres diverses i que poden determinar que l’ambient d’aula sigui més o menys positiu. Una lectura individual i una posada en comú ajudaran que hi hagi implicació personal i, alhora, facilitarà un marc en el qual compartir les pròpies creences amb els companys.

A continuació, es pot llegir el material de formació on s’han recollit algunes recomanacions que poden donar idees sobre aquest tema.

Trobareu també un document per a la carpeta de formació on podeu anotar els acords presos sobre el tema.

Document per a la carpeta de formació


Document per a la carpeta de formació Document per a la carpeta de formació: Acords sobre el paper del mestre o de la mestra en la resolució de problemes (emplenat)

ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓL’activitat que es planteja promou que es reflexioni sobre el paper del mestre o de la mestra en la resolució de problemes.

Després d’unes preguntes per situar-se, es proposa la lectura d’un material de formació en el qual s’assenyalen aspectes a tenir en compte i unes llistes d’estratègies i de preguntes.

Finalment, es demana que es prenguin alguns acords que concretin les actuacions a nivell d’escola respecte d’aquest tema.