Continguts i problemesSituem-nos!

Una vegada acabada la fase de planificació, quan ja hem fet una mirada general sobre la resolució de problemes entrarem a treballar alguns aspectes més concrets.

Què ens proposem en aquest bloc?

 • Valorar de quina manera treballar els exercicis i problemes com ho fem tradicionalment pot conduir a una visió molt determinada de què són i com són les matemàtiques.
 • Mirar el paper que poden fer els continguts en la resolució de problemes i valorar la rellevància de la incorporació dels processos també com a continguts a treballar.
 • Conèixer i experimentar alguns models d’activitats de resolució de problemes que atenen alguns dels aspectes esmentats anteriorment.Com ho farem?

 • Començarem l’activitat analitzant alguns dels problemes que treballem a l’aula habitualment i valorarem algunes de les seves característiques.
 • Mirarem quins papers pot jugar la resolució de problemes per al tractament dels continguts i dissenyarem alguns exercicis.
 • Tenint en compte que la “resolució de problemes” és un dels quatre processos dels quals parla el currículum veurem de quina manera podem incorporar els altres tres en el treball amb problemes.
 • Farem una experimentació a l’aula seguint el guió d’unes activitats preparades i valorarem com han funcionat a classe.

Activitats

 • Activitat 1. Mirem alguns problemes
 • Activitat 2. Problemes i continguts
 • Activitat 3. Ampliem la idea de "contingut"
 • Activitat 4. Portem una activitat a l'aula
ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓEn aquest bloc es vol fer incidència en la relació entre continguts i resolució de problemes. Sovint utilitzem els problemes per veure com apliquem els continguts apresos anteriorment en situacions més o menys “reals”. Però el format de problemes que acostumem a treballar encaminen a formes de resolució molt concretes, creant unes idees determinades de “com” són els problemes i “com” s’espera que els resolguem.

El que es pretén es fer observar algunes de les limitacions que té aquest model i valorar la possibilitat d’ampliar la direcció d’aquesta relació (dels continguts als problemes) a altres possibilitats (dels problemes als continguts, problemes i continguts en paral·lel).

Un altre apartat del bloc s’orienta més cap a la incorporació dels altres processos (raonament i prova, representació i comunicació, connexions) al treball de resolució de problemes en la mesura que ens ajuden a construir i fer més evidents les estratègies de resolució de problemes (aspecte aquest, el de les estratègies, que es treballarà amb més detall al tercer bloc de l’itinerari).

Finalment es farà una experimentació a l’aula a partir de tres situacions-problema que estan molt pautades, a partir d’un guió de desenvolupament, en què s’intentarà veure com es poden treballar alguns dels temes sobre els quals s’ha reflexionat a les primeres activitats del bloc. D’aquestes activitats se n’haurà de fer una valoració entre tot el grup de formació.

Al llarg del bloc hi ha dos moments (activitats 1 i 3) on s’aniran construint uns primers acords sobre el treball de resolució de problemes.