Activitat 4. Portem una activitat a l'aula


Activitat individualActivitat en petit grup o en gran grup


Es tracta que cada membre del grup adapti una de les activitats que proposem a les característiques del seu grup i la porti a l’aula. Una vegada feta es demana que se’n faci una valoració i que es comparteixi amb tot el grup.
 Descripció Es proposen tres activitats: una per a educació infantil i cicle inicial, una per a cicle mitjà i una altra per a cicle superior.

Són problemes que estan descrits de manera detallada, amb l’objectiu de mostrar un tipus determinat d’activitat, que incorpora aspectes que s’han tractat en aquest bloc. Concretament: la incorporació dels continguts anomenats processos i un enfocament dels problemes que va més enllà de l’aplicació de coneixements i es proposa clarament fer-los evolucionar.

Encara que la realització és individual i que cada mestre/a el porta a la classe i el treballa amb el seu grup, el fet de compartir el mateix problema amb la resta del cicle permetrà, al final, fer el comentari i la valoració de manera conjunta.

Les activitats proposades es poden trobar a l’ARC. Són:

  • Nens i nenes a la casa i al parc (EI i CI)
  • El comptaquilòmetres (CM)
  • El tangram i les fraccions (CS)

Per a cada activitat a l’ARC trobareu:

  • Un guió de l’activitat que descriu com portar-la a l’aula.
  • Una guia d’anàlisi de l’activitat que recull els continguts tractats, assenyala els que són més rellevants i fa una valoració del paper que juga el mestre o la mestra en la gestió de l’activitat.
  • Un document que realitza una anàlisi competencial de l’activitat.
  • El material bàsic per portar a terme l’activitat.

Aquests models de documents poden guiar la forma de descriure i analitzar altres activitats que puguem dur a terme en el futur.

Un cop feta l’experimentació a l’aula podeu valorar-ne alguns aspectes, per cicles, seguint el guió que proposa el document per a la carpeta de formació Valoració de l’activitat experimentada.

Els problemes dels tres cicles tenen molts punts en comú, cosa que facilitarà que després feu un diàleg entre cicles que podrà donar uns punts de referència comuns per prendre decisions posteriorment.

Document per a la carpeta de formació


Document per a la carpeta de formació Document per a la carpeta de formació: Valoració de l’activitat experimentada (emplenat)

ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓEls problemes que es proposen són adaptacions d’uns que han estat publicats a la sèrie Navigating de l’NCTM (National Council of Teachers of Mathematics). Són activitats que fan servir de model per a la resolució de problemes.

Encara que l’activitat ja es dóna preparada, cal que cada mestre/a l’adapti al seu grup. En el cas de l’activitat d’EI i CI es pot modular molt la dificultat utilitzant un nombre més gran o més petit de personatges i facilitant o complicant les situacions. En la resta de cicles també es pot adequar l’activitat tenint en compte si estan al primer o el segon curs del cicle.

És important que el mestre o la mestra observi la reacció del seu alumnat davant dels aspectes de la proposta que siguin més nous per a ells i que redirigeixi o modifiqui l’activitat si creu que no s’acaba d’adaptar al grup.

Un cop feta l’experimentació a l’aula es demana que, per cicles, s’ompli un document per a la carpeta de formació on es valora com ha funcionat. Un cop feta aquesta valoració caldrà posar en comú, amb tot el grup, quina ha estat l’experimentació realitzada i les valoracions. Es pot seguir el mateix ordre que indica el guió de valoració. Les idees que es comparteixin podran posar unes bases de filosofia comú per a la construcció d’acords concrets en moments posteriors d’aquest itinerari.