Activitat 3. Ampliem la idea de "contingut"


Activitat individual i en gran grup


Identificar els processos com a continguts que també cal treballar a més dels que hi ha en els diversos blocs de continguts (numeració i càlcul, espai i forma, mesura…). Donat que la resolució de problemes és un procés, considerar com podem atendre els altres juntament amb el de resolució de problemes.


 Descripció Els processos que apareixen al currículum com a continguts curriculars han pres un nou paper ara que en el document Competències bàsiques de l’àmbit matemàtic són els que organitzen les competències.

Prendre consciència que els processos són, de fet, uns continguts, ajuda a veure que cal incorporar-los a la programació. Tant en el cas de la resolució de problemes, on tenen un paper determinant, com en activitats dedicades a fer que evolucionin i n’augmenti el coneixement i domini.

La importància del paper dels processos radica en el fet que són el camí per donar un enfocament competencial a l’aprenentatge. Què podem fer per anar més a fons en un contingut? Proposem la lectura d’un Material de formació que presenta algunes propostes d’actuació que poden fer que els continguts guanyin en solidesa i facilitin que l’alumnat aprengui i faci evolucionar aquests processos.

Després de la lectura del Material de formació, us recomanem que llegiu el full de treball que porta per títol Valorem algunes frases, on trobareu algunes afirmacions que us poden fer reflexionar i prendre posició, de manera individual, sobre determinats temes. Posteriorment haureu de reunir-vos en grup per prendre alguns acords sobre la incorporació dels altres processos a la resolució de problemes. Per aquesta part del treball teniu disponible el full de treball Acords sobre incorporació dels processos a la resolució de problemes.

Document per a la carpeta de formació


Document per a la carpeta de formació Document per a la carpeta de formació: Acords presos sobre el tractament dels processos en la resolució de problemes (emplenat)

ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓEn aquesta activitat, que consisteix en la lectura del material de formació indicat, es pretén ajudar a reflexionar sobre la conveniència de treballar els processos també com a continguts.

Si bé tots i totes tenim clar que raonar és una forma d’aprendre, potser no tenim tan clar que cal fer alguna cosa per aprendre a raonar i per fer que aquesta capacitat evolucioni.

Passa el mateix si parlem de comunicar. Cada vegada estem més convençuts que parlant, explicant i donant raons de per què s’ha fet una determinada cosa s’aprèn, i que aprèn tant qui ho explica com qui ho escolta. Qui explica es veu obligat a ordenar i organitzar el seu pensament, i qui escolta fa un exercici de comprensió i s’obre a maneres diferents de fer la mateixa cosa, ampliant o modificant així els seus recursos per a una propera ocasió.

La representació és un altre dels processos que ajuda clarament a l’aprenentatge. No és el mateix parlar de la diferència entre àrea i perímetre de forma numèrica, que treballar amb un cordill sobre una superfície quadriculada per representar-ho, de la mateixa manera que ordenar dades en una taula ajuda molt a observar unes regularitats que només es descobreixen si la representació hi ajuda.

Finalment, connectar és una manera de donar molta més potència als continguts. Per exemple, quan es treballen nombres amb un suport geomètric la comprensió és molt més completa. En aquest sentit, al mateix material de formació, s’ofereix un quadre extret del document Competències bàsiques de l’àmbit matemàtic on apareixen les principals connexions entre continguts clau.

El document dóna alguns exemples i mostra línies de treball en les quals es pot avançar per fer un tractament dels processos des d’aquest punt de vista. És a dir, ensenyar-los, i es mostren formes de fer-los evolucionar perquè de forma progressiva se’n puguin fer servir altres formes més complexes.

El document pretén ajudar a desenvolupar idees sobre com es poden fer presents aquests continguts a l’aula, tant en la resolució de problemes com en activitats específiques i incorporar-les al dia a dia.

Una vegada llegit, es pot accedir a un full de treball anomenat Valorem algunes frases, en el qual hi ha frases que podem haver sentit a dir o bé dit nosaltres mateixos. Es demana que es valori el grau d’acord amb cadascuna d’elles, de manera individual. L’objectiu és ajudar a prendre una posició personal sobre el tema abans de fer el pas següent, que consisteix a trobar-se en grup per prendre unes primeres decisions. El full de treball Acords sobre incorporació dels altres processos a la resolució de problemes està preparat per acompanyar aquests primers acords. Aquests es podran recollir en el document per a la carpeta de formació Acords presos sobre el tractament dels processos en la resolució de problemes.