Activitat 2. Problemes i continguts
Activitat en petit grup i en gran grup.


Ampliar la mirada sobre els continguts dels problemes, posant el focus en si es treballa un contingut conegut, un contingut que es vol fer progressar o bé es tracta de presentar continguts nous.


 Descripció El material de formació que es presenta mostra les dues grans intencionalitats per les quals es proposa un problema:

  • per treballar continguts
  • per aprendre estratègies de resolucióAixò no vol pas dir que no es puguin treballar de manera conjunta. De fet, el més normal és que hi convisquin les dues intencionalitats. Malgrat això, aquí ens centrarem només a prendre consciència del tractament que fem dels continguts, observant si es treballa un contingut conegut, si s’amplia un contingut fent-lo progressar, o bé si es presenten continguts nous.

En el document es posen un parell d’exemples de cadascuna d’aquestes situacions i, donat que el més freqüent és treballar continguts coneguts, proposem que es faci una activitat en la qual s’elaborin alguns problemes o activitats que condueixin a fer descobertes, és a dir a treballar els continguts amb la intenció de fer-los progressar o bé per presentar continguts nous.

Trobareu un llistat de temes suggerits. Només són suggeriments, cadascú o cada grup pot triar lliurement el tema.

Document d'entradaDocument d'entrada


ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓAquesta activitat se centra en el tractament dels continguts que es fa en els problemes.

Per començar se situen els continguts en un marc ampli en el qual en un costat es troben els continguts matemàtics i a l’altre les estratègies de resolució. És evident que en resoldre problemes cal tenir en compte els dos vessants, però aquesta activitat se centrarà en la intenció que es té en dissenyar el problema:

  • Treballar un contingut conegut
  • Ampliar un contingut conegut i fer-lo progressar
  • O bé, presentar continguts nous

En l’activitat següent es presentarà un altre tipus de continguts: raonar, representar, comunicar, connectar… i en el darrer bloc es tractaran les estratègies de resolució. Per això hi ha un gràfic que ajuda a situar-se.

Es proposa que, després de llegir el Material de formació i veure alguns exemples, per grups es dissenyi algun problema o activitat que porti a ampliar un contingut i fer-lo progressar o presenti continguts nous.

No es demana de fer el mateix amb els exercicis i problemes per practicar un contingut conegut, perquè aquests són els que més es coneixen. Es busca justament que el grup es posi en la situació de generar alguna proposta de les modalitats que es treballen amb menys freqüència.

En el full de treball es relacionen una sèrie de temes que poden ajudar a concretar, com ara: com descobrir una manera fàcil de fer la multiplicació per la unitat seguida de zeros; com trobar la mitjana aritmètica; la suma de dos nombres parells és un nombre parell?; la suma de dos nombres imparells és imparell?

Són continguts que es poden plantejar a partir d’exercicis o problemes que els portin, combinant experimentació, intercanvi d’explicacions sobre diverses maneres de fer-ho i observació dirigida pel mestre o la mestra a treure conclusions fent aprenentatges molt més valuosos que els que es poden fer escoltant una explicació.

A banda dels temes suggerits, cada mestre/a pot proposar-ne altres que siguin adequats als aprenentatges que estiguin fent els nens i nenes de la seva classe en aquell moment. Animem a fer-ho ja que els proposats pel mestre seran, de ben segur, més vàlids en ser més ajustats a les necessitats concretes del grup.