Activitat 4. Identificació d'objectius i adaptació de l'itinerari


Activitat en gran grup.


 Objectius
Adaptar l’itinerari a les necessitats específiques del centre tant pel que fa als objectius com al pes dels diferents blocs que es proposen en la fase de construcció i experimentació.


 Descripció
Identificació d’objectius específics

Per a cadascun dels tres objectius generals de l’itinerari, l’equip podrà optar per establir concrecions atenent a les necessitats específiques del centre.

En funció del que s’ha treballat a les activitats anteriors, es poden reajustar, amb una nova redacció, els objectius generals en uns objectius específics que concretin el progrés que el grup espera fer com a resultat del treball que s’inicia.

Objectius

  • Objectiu 1

  • Objectiu 2

  • Objectiu 3

Adaptació i distribució dels blocs de treball

Es recomana explorar l’estructura de l’itinerari, fent una visió global, sense entrar al detall, i adaptar el material a les necessitats i als objectius que s’hagin fixat. Aquesta adaptació es pot concretar atorgant pesos diferents als diversos blocs, tant pel que fa al nivell d’aprofundiment en les temàtiques com en la seva distribució horària.

També es recomana fer explícits els canvis realitzats en relació amb la proposta inicial.

Convé fer constar aquests acords en un document i anar pensant de forma col·lectiva en el producte final del procés formatiu.


Document d'entrada


Document per a la carpeta de formació
Document per a la carpeta de formació. Adaptació de l'itinerari al centre


Document per a la carpeta de formació


Document per a la carpeta de formació

Document per a la carpeta de formació emplenat. Adaptació de l'itinerari al centre (emplenat)


ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓÉs el bloc de treball comentat a les orientacions generals de la fase de planificació, on es fa l’adaptació de l’itinerari tenint en compte el diagnòstic que s’ha fet, tot respectant els objectius principals de l’itinerari.