Activitat 3. Resolució de problemes i competències


Activitat en petit grup i en gran grup.


 Objectius
Conèixer què diuen els documents curriculars sobre les competències bàsiques associades a la resolució de problemes.


 Descripció Les expressions “resoldre problemes” o “resolució de problemes” apareixen de forma molt repetida tant al currículum d’educació infantil com al de primària. De forma molt concreta, al de primària, no les trobem només associades a determinats continguts, sinó que la resolució de problemes es defineix com un dels quatre processos que s’han d’anar assolint al llarg de tota l’educació matemàtica (juntament amb els de raonament i prova, comunicació i representació i connexió).

En un dels documents publicats pel Departament d’Ensenyament per ajudar a desenvolupar el currículum de l’àrea de matemàtiques (Competències bàsiques de l'àmbit matemàtic. Identificació i desplegament a l'educació primària) aquests processos apareixen com a dimensions, cadascuna de les quals es concreta en algunes competències matemàtiques determinades.

Aquest document presenta aspectes que poden ser de prou interès per a aquest itinerari com per fer-ne una lectura completa, però ara ens centrarem en els relatius a la dimensió resolució de problemes.

Feu tres grups per llegir, estudiar i discutir una de les tres competències que es relacionen més directament amb la resolució de problemes. Cada grup disposarà d’un document, extret de la publicació esmentada, on trobarà:

  • El text introductori a la dimensió resolució de problemes.

  • La definició de la competència concreta a treballar (amb una explicació més llarga, una gradació en tres nivells d’assoliment i un relació de continguts clau associats).

  • Unes breus orientacions metodològiques i per a l’avaluació, amb indicadors corresponents als tres nivells d’assoliment.

  • Una exemplificació a partir d’una activitat concreta.

Si ho creieu convenient podeu utilitzar, com a suport per a la discussió, el full de treball elaborat amb aquesta finalitat per l'Escola Pi de Dosrius.

A continuació, feu una posada en comú on cada grup expliqui als altres la competència que ha treballat.ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓEs proposa l’acostament a la publicació Competències bàsiques de l'àmbit matemàtic. Identificació i desplegament a l’educació primària, del Departament d’Ensenyament, que dóna orientacions metodològiques i d’avaluació sobre els quatre processos que assenyala el currículum de matemàtiques. El document anomena aquests processos dimensions i desglossa quines són les competències relacionades amb cada dimensió. A l’activitat, però, ens centrarem només en el procés-dimensió resolució de problemes.

Cadascuna de les quatre dimensions té un esquema comú: una introducció general i un apartat per a cada competència on, al seu torn, cadascuna d’aquestes es defineix, es gradua i es relaciona amb continguts clau. També es donen orientacions metodològiques i sobre avaluació amb una taula d’indicadors que corresponen a la gradació en els tres nivells d’assoliment. Finalment s’exemplifica a partir d’un problema.

Encara que alguns dels aspectes referits a avaluació s’orienten molt cap al darrer curs de l’educació primària, el document és interessant per a tothom ja que, orientant-nos sobre “cap a on hem d’anar”, ens permet fer-nos una idea del “trajecte a recórrer” entre tots i totes.

La resolució de problemes va més enllà de les competències assenyalades en aquest capítol del document, ja que, com a possible eix vertebrador de l’educació matemàtica, també queda afectada per les altres dimensions (raonament i prova, connexions, comunicació i representació). D’aquí que sigui recomanable, en algun moment, dedicar un temps a la lectura completa del document.

S’ha preparat el material de formació separant cadascuna de les tres competències per estudiar-les individualment i posar-les més tard en comú. A cada competència s’inclou el text introductori de la dimensió.

Si es considera que la lectura pot ocupar massa temps (són quatre fulls per competència) es pot proposar fer-la de forma individual anteriorment, abans de la sessió de formació, i així dedicar el temps només a acordar l’explicació i a la posada en comú.