Activitat 1. Què entenem per un problema?

 Activitat en petit grup
Activitat en petit grup.

 Objectius
La finalitat és que, a partir de l’anàlisi d’alguns exemples, intentem diferenciar algunes tipologies d’activitats que es poden recollir sota del mot genèric “problema”.
 Descripció
En primer lloc, us convidem a llegir un document que, sense entrar molt en detall, caracteritza quatre tipus d’activitats:

  • exercicis

  • problemes d’aplicació

  • exploracions

  • investigacions

A continuació, us demanem que mireu, sense resoldre-les, una mostra d’activitats i que intenteu assignar-les a cadascun del grups presentats al document anterior. És només una classificació orientativa i les “fronteres” entre cada tipus d’activitat no estan, en alguns casos, molt definides. Intenteu, però, assenyalar només un dels tipus.

Finalment, podeu fer una posada en comú de les classificacions fetes.


Document d'entrada


Document per a la carpeta de formació


ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓÉs aconsellable que els grups estiguin formats per persones de diferents cicles.

L’objectiu de l’activitat no és resoldre les qüestions plantejades sinó veure el ventall de tipologies de problemes que podem abordar a l’aula. És possible que primer convingui aclarir el significat dels conceptes “repte” i “obertura” que es plantegen en el full de treball, ja que només es deixa implícit a partir dels exemples. Es tracta tan sols de fer-se una idea general del seu significat per anar-lo aplicant a la classificació d’activitats.

Amb l’activitat tampoc no es pretén aconseguir una classificació molt exacta i detallada. Per exemple, les fronteres entre exploració i investigació poden ser sovint difuses.

L’objectiu és fer una presa de contacte amb els diferents àmbits en què podem treballar la resolució de problemes. També presentar dos tipus d’activitats (exploracions i investigacions) que no són tan habituals a les aules. Aquests dos tipus cal tenir-los en compte quan el que busquem és potenciar l’adquisició d’estratègies riques per resoldre problemes.