Activitat 5. Valorem-ho!


Activitat individual.Activitat en petit grup.Activitat en gran grup.Valorar l’activitat amb GeoGebra portada a classe i arribar a acords conjunts sobre la incorporació del GeoGebra al treball en geometria al llarg de l’ESO.


 Descripció

L’activitat té dues parts:

En la primera part cada participant, primer individualment i després en parella, valorarà l’activitat amb GeoGebra portada a classe tot procurant identificar les millores aconseguides. Moltes vegades aquestes millores no es veuen de forma immediata però es pot fer una primera valoració per veure si s’han aconseguit avenços en alguns aspectes. En cas que s’hagin fet observacions mútues aquesta valoració serà molt més objectiva i enriquidora. Convé que aquesta valoració es concreti en la segona columna del document per a la carpeta de formació Descripció i valoració de l’activitat, del qual ja hem emplenat la primera columna en l’activitat anterior.

La segona part ja es desenvoluparà conjuntament amb tot el grup de formació. Consistirà a posar en comú les valoracions que s’han fet en la primera part i procurar arribar a un document d’acords conjunts sobre la introducció del GeoGebra en el treball dels continguts curriculars d’espai i forma i de mesura. Pot ser convenient establir una manera sistemàtica de portar eines de geometria dinàmica com el GeoGebra a classe, de repartir-se tasques d'elaboració progressiva de materials i construccions per compartir, d’anar construint un recull de materials propis, d’elaborar petits informes de cada activitat perquè orientin futures implementacions…

Es deixarà constància d’aquests acords en el document per a la carpeta de formació Acords sobre l’ús del GeoGebra.

Documents d'entrada

Document d'entrada

  • Document per a la carpeta de formació Descripció i valoració de l’activitat, recuperat de l’activitat anterior i que té emplenada la primera columna
  • Document per a la carpeta de formació: Acords sobre l’ús del GeoGebraDocuments per a la carpeta de formació

Document per a la carpeta de formació

  • Document per a la carpeta de formació Descripció i valoració de l’activitat emplenat
  • Document per a la carpeta de formació Acords sobre l’ús del GeoGebra emplenat

ORIENTACIONS

Orientacions per a la coordinació
En primer lloc es fa una valoració de l’activitat realitzada. Primer, de manera individual a partir de la percepció personal i, després, en parella contrastant les mirades. Si hi ha hagut observació mútua aquesta valoració serà molt més rica. En tot cas convé que el resultat es concreti per escrit. Es tracta que el professorat assistent identifiqui i expliciti aspectes que cregui que han pogut millorar l’aprenentatge del seu alumnat. Per tal de deixar constància d’aquesta valoració s’emprarà la segona columna del document per a la carpeta de formació Descripció i valoració de l’activitat emplenat. Cada participant farà aquest document.

La segona part de l’activitat pretén posar en comú les valoracions individuals i arribar a acords conjunts que impulsin l’ús sistemàtic del GeoGebra a classe quan, al llarg de l’ESO, es desenvolupin els blocs d’espai i forma i de mesura. A part dels suggeriment que ja s’han fet en la presentació de l’activitat, entre aquests acords pot incloure-s’hi la redacció, al final de curs, d’un informe sobre les millores aconseguides amb l’ús d’aquesta eina i els aspectes que han quedat pendents, per tal que pugui servir com a punt de partida per continuar treballant durant el proper curs acadèmic.

Depenent de cada grup de formació, de l’experiència prèvia de cada centre, dels estils docents dels participants…, aquests acords podran ser més o menys ambiciosos. Tanmateix és molt important que surti un document d’acords on s’especifiquin compromisos de treball amb GeoGebra a l’aula, encara que inicialment puguin ser tímids.