Geometria amb material manipulable


Situem-nos!

En els blocs anteriors hem centrat la nostra atenció en els processos i la seva presència en els problemes i en alguns aspectes metodològics. Ara posarem l’accent en un d’aquests aspectes: l’ús de material manipulable.

Què ens proposem en aquest bloc?

Veure la importància del material manipulable en l’aprenentatge de la geometria i arribar a acords de departament que consolidin el seu ús al llarg de l’ESO.

Com ho farem?

En primer lloc explorarem exemples d’ús de material manipulable. Després ens endinsarem en un exemple concret que permet incorporar diversos tipus de materials manipulables i analitzarem les diverses solucions aportades. Tot seguit dissenyarem, experimentarem a classe i valorarem una activitat pròpia feta amb material manipulable. Acabarem el bloc intentant arribar a acords conjunts sobre l’ús d’aquests materials a l’ESO.

Activitats

  • Activitat 1: Exploració de materials manipulables
  • Activitat 2: Anàlisi de diferents propostes de material manipulable en un exemple concret
  • Activitat 3: Planificació i experimentació d'una activitat amb material manipulable
  • Activitat 4: Valoració de l'experimentació

ORIENTACIONS

Orientacions per a la coordinacióOrientacions generals del bloc per a la coordinació


El propòsit de les activitats d’aquest bloc és animar el professorat a emprar material manipulable en les seves classes de geometria (blocs d’espai i forma i de mesura del currículum). En aquest sentit pretenem que s’arribi a un document d’acords que posi les bases d’una presència sistemàtica d’aquests materials en les classes de geometria.

És possible que hi hagi professorat que ja usi habitualment aquest material. Serà bo acollir i aprofitar la seva experiència per tal d’estendre-la a la resta del departament. Així mateix cal animar el professorat que no hi està acostumat a buscar, per ell mateix, materials manipulables que li puguin ser útils.

Tinguem en compte que el valor didàctic d’un material manipulable no ve del fet que sigui molt sofisticat, sinó del seu funcionament a classe; poden ser materials quotidians, el pot fer el propi alumnat… Pot donar-se fàcilment el cas que quatre cartolines retallades adequadament siguin més eficaces per experimentar que un material comercial. En aquest bloc convindria subratllar de manera continuada aquest aspecte.