Activitat 4. Valoració de l’experimentació


Activitat individual.Activitat en gran grup.Valorar la intervenció que s’ha portat a terme a l’aula en l’activitat anterior i prendre acords sobre l'ús de material manipulable.


 Descripció

Un cop experimentada a classe l’activitat dissenyada anteriorment, és el moment de fer-ne valoracions. Per això, de manera individual o per parelles, si hi ha hagut observació mútua, us convidem a analitzar la intervenció feta i a identificar els aspectes positius i les dificultats que heu observat. Anàlisis com aquestes permetran millorar noves implementacions de l’activitat en cursos posteriors. Escriviu breument aquesta valoració en la columna dreta del document per a la carpeta de formació Descripció i valoració de l’activitat, que ja va ser emprat en l’activitat anterior per descriure la planificació.

Si heu fet observacions mútues a classe o enregistraments en vídeo, aprofiteu l’oportunitat de recollir les idees de millora que sorgeixen tenint en compte les anotacions fetes, a l’activitat anterior, a la Pauta per a l’observació.

Un cop acabada la valoració personal o per parelles (en cas que s’hagin fet observacions mútues), us proposem fer una posada en comú on cada participant presenti l’activitat realitzada a l’aula i la valoració que en fa.

Finalment, prendrem una mica de perspectiva per analitzar, de manera general, l’eficàcia de l’ús de materials manipulables en l’ensenyament de la geometria. Podeu tenir en compte aspectes com els següents:

 • Facilitat a trobar, preparar i portar a classe els materials.
 • Capacitat dels recursos materials per motivar, presentar o aplicar continguts.
 • Capacitat dels recursos materials per estimular la participació i el treball de l’alumnat.
 • Capacitat dels recursos materials per estimular la creativitat i la descoberta d’alternatives.
 • Importància de la planificació global a través d’un guió.
 • Adequació dels espais físics i l’agrupament de l’alumnat.

A partir d’aquesta anàlisi conjunta convé assolir acords entorn a la incorporació sistemàtica de material manipulable al tractament dels temes de geometria a l’ESO. Us convidem a determinar un mínim de materials manipulables per portar a classe en cadascun dels quatre cursos de l’ESO. Encara es podria anar més enllà dissenyant guions d’activitats i materials escrits o digitals per donar suport a l’ús eficient d’aquests recursos. Aquests guions es poden incorporar a l’arxiu de materials del Departament.

Tant si els acords assolits són més ambiciosos com si ho són menys hauran d’explicitar-se en el document per a la carpeta de formació Acords sobre materials manipulables, del qual s’adjunta un model.

Documents d'entrada

Document d'entrada


 • Full de treball Pauta per a l’observació (recuperat de l’activitat anterior)
 • Document per a la carpeta de formació Descripció i valoració de l’activitat (recuperat de l’activitat anterior)
 • Document per a la carpeta de formació: Acords sobre materials manipulables


Documents per a la carpeta de formació


Document per a la carpeta de formació

 • Document per a la carpeta de formació Descripció i valoració de l’activitat acabat d’emplenar
 • Document per a la carpeta de formació Acords sobre materials manipulables emplenat

ORIENTACIONS

Orientacions per a la coordinació

Aquesta activitat representa el punt culminant del trajecte que hem fet en aquest bloc. Es tracta d’una activitat essencialment de valoració i de síntesi.

En primer lloc, es valora de manera individual, o per parelles si és el cas, l’activitat realitzada a l’aula. A continuació, es posen en comú aquestes valoracions i, després, s’intenta elevar el punt de vista passant de les activitats concretes portades a terme a la formulació de valoracions generals sobre l’ús de materials manipulables.

L’activitat i el bloc acaben convidant el grup de formació a arribar a acords que permetin consolidar la incorporació de material manipulable al treball de continguts geomètrics. El nivell d’aprofundiment d’aquests acords pot ser, per exemple, incorporar un material a cada curs de l’ESO cada any escolar successiu, tot documentant l’activitat en què es fa servir i valorant-ne els resultats.