Com podem fer una geometria més competencial?


Situem-nos!

Al bloc anterior hem treballat sobre la incorporació dels processos (resolució de problemes, raonament i prova, comunicació i representació i connexions) com una forma d’enriquir el disseny i la forma de portar a terme les activitats de geometria a l’aula.

Què ens proposem en aquest bloc?

Reflexionar sobre alguns aspectes de la nostra metodologia i els recursos que emprem pel desenvolupament del treball en geometria a les nostres classes.

A partir d’aquestes reflexions intentarem prendre unes primeres decisions sobre la gestió docent per a afavorir l’aprenentatge dels blocs d’espai i forma i de mesura del currículum.

Com ho farem?

En primer lloc, a partir d’un qüestionari, reflexionarem i contrastarem les nostres valoracions sobre diferents aspectes relatius a quan i com treballem la geometria.

Continuarem fent una mirada breu per diferents fonts de recursos que podrem utilitzar en el futur i entre les que triarem i compartirem amb l’equip algunes propostes que hagin despertat el nostre interès. També farem una ullada ràpida a contextos de l’entorn que ens poden proporcionar situacions per treballar la geometria i la mesura a l’aula.

Acabarem aquest bloc construint uns primers acords sobre com pensem que hauríem de tractar els blocs d’espai i forma i de mesura en el nostre centre.

Activitats

  • Activitat 1: Mirem com treballem
  • Activitat 2: Cerquem recursos
  • Activitat 3: Mirem contextos
  • Activitat 4: Primers acords

ORIENTACIONS

Orientacions per a la coordinació
En aquest bloc es tracta d’orientar sobre alguns punts respecte del tractament de la geometria. Alguns són de caràcter més pràctic (per exemple, hi donem, en temps i situació en la temporització del curs, la importància que té dins de les programacions), i altres de caire més metodològic (connectem la geometria amb altres àrees de les matemàtiques, amb altres assignatures o amb l’entorn?, treballem amb problemes oberts individualment o en grup?, utilitzem materials diversos més enllà de la pissarra, el paper i el llapis?…)

Després de fer una petita immersió en activitats i contextos que intenten proposar models d’actuació diferents dels que tradicionalment trobem a les aules, es demanarà al grup establir uns primers acords sobre criteris metodològics a incorporar o millorar en el tractament de la geometria als diferents cursos.

Els propers blocs de treball se centraran en l´ús de materials manipulatius i d’eines TIC. Queda, per tant, a criteri de la coordinació o del propi equip si cal aprofundir una mica més, o no, en aquest mateix bloc en aspectes com la contextualització i les connexions amb altres àrees del coneixement i la cultura.