Els processos i els problemes de geometria


Situem-nos!

Hem acabat la fase de planificació i, tenint en compte els resultats de les proves diagnòstiques, la tipologia de problemes competencials i l’exploració que hem fet dels continguts curriculars, hem adaptat els objectius generals de l’itinerari a les nostres necessitats específiques. Ara ens disposem a emprendre la fase de construcció i experimentació que és el nucli de l’itinerari.

Què ens proposem en aquest bloc?

Volem relacionar els processos que estableix el currículum (resolució de problemes, raonament i prova, comunicació i representació i connexions) amb el treball en geometria.

Com ho farem?

En primer lloc, ens familiaritzarem amb els processos intentant identificar-los en els criteris d’avaluació dels respectius cursos de l’ESO que fan referència als blocs d’espai i forma i de mesura.

En la segona activitat veurem un vídeo que, a part de mostrar-nos un tractament molt interessant dels problemes geomètrics a classe, ens permetrà determinar la presència dels processos en les actuacions que s’hi fan.

A continuació, tot partint d’un problema concret, se’ns convidarà a buscar la manera de portar-lo a la nostra classe per tal d’atendre cada procés. Ho experimentarem a l’aula i valorarem la intervenció feta.

Acabarem el bloc posant en comú les valoracions per tal d’establir, si és el cas, algun tipus d’acord entorn al treball amb problemes de geometria amb especial atenció als processos.

Activitats

  • Activitat 1: Els processos
  • Activitat 2: Identifiquem els processos integrats en un problema
  • Activitat 3: Dissenyem un problema per portar a l'aula
  • Activitat 4: Portem el problema a l'aula
  • Activitat 5: Valorem el problema

ORIENTACIONS

Orientacions per a la coordinació
Orientacions generals del bloc per a la coordinació

Aquest bloc que inicia el nucli del treball de l’itinerari està dedicat a relacionar dues peces molt importants en l’ensenyament de la geometria des d’un enfocament competencial:

  • Els processos que assenyala el currículum.
  • El treball amb problemes de geometria ben contextualitzats.

Les activitats que es plantegen, per un costat, aporten informació sobre aquests aspectes i, per l’altre, els posen en joc a través d’una experimentació concreta a l’aula (disseny, intervenció i valoració), a partir de la qual, mitjançant una posada en comú, fora bo que s’arribés a acords en el sentit d’incorporar més el treball en processos sobre problemes especialment contextualitzats.