Fase 2: Fase de planificació
Durada orientativa: 5 hores

En aquesta fase farem una planificació de l’itinerari de formació a partir de la realització de quatre activitats.

Amb les primeres enfocarem el tema i valorarem la nostra situació concreta respecte del tractament de la geometria a l’ESO. També mirarem què ens demana el currículum. Ho farem a partir dels materials procedents de diverses fonts:

  • dels resultats de les proves externes: proves diagnòstiques de 2n d’ESO i proves d’avaluació de 4t d’ESO;
  • d’enunciats de problemes geomètrics procedents d’aquests proves;
  • dels blocs d’espai i forma i de mesura del currículum.

Es dedica una activitat a cadascun d’aquests aspectes i una activitat final a concretar els objectius de l’itinerari en funció de les característiques del centre.

Es poden adaptar també, si es considera convenient, els pesos dels diferents blocs que es proposen.ORIENTACIONS

Orientacions per a la coordinació
Aquesta fase es proposa adaptar els objectius i les activitats de l’itinerari a les necessitats específiques del centre i a les preocupacions concretes del professorat participant en la formació. Per contribuir a fer aquesta adaptació es proposa un bloc de tres activitats que estaran centrades en:

  • els resultats de proves externes,
  • tipologies de problemes competencials,
  • el coneixement del currículum.Aquestes tres mirades permetran que, a l’activitat 4, es puguin concretar les adaptacions de l’itinerari que s’especificaran en un document per a la carpeta de formació.

Aquesta adaptació és molt important per dues raons:

  • La formació conté una part d’experimentació que requereix estar en línia amb les característiques del centre.
  • L’objectiu final de la formació és establir uns acords d’actuació compartits pel grup. La voluntat és que els acords es consolidin i es vagin incorporant a la cultura docent del centre.