Activitat 4. Adaptem l’itinerari


Activitat en gran grup.Adaptar l’itinerari a les necessitats específiques del centre, tant pel que fa als objectius com al pes dels diferents blocs que es proposen en la fase de construcció i experimentació.


 Descripció
Podem començar formulant-nos preguntes com les següents:

 • Quin grau de satisfacció tenim sobre els resultats de l’alumnat en geometria?
 • Dediquem prou temps a la geometria al llarg del curs?
 • Quines inquietuds compartim sobre el tema?
 • Què creiem que ajudaria a millorar l’aprenentatge de la geometria?

A partir d’aquí cal procedir a identificar els objectius específics de l’itinerari formatiu adaptant els generals a les necessitats concretes del centre.

Identificació d’objectius específics

Per a cadascun dels tres objectius generals de l’itinerari, l’equip podrà optar per establir concrecions atenent les necessitats específiques del centre.

En funció de l’anàlisi feta en l’apartat anterior, es poden reajustar, amb una nova redacció, els objectius generals en uns objectius específics que concretin el progrés que el grup espera fer com a resultat del treball que s’inicia.

Objectius

 • Objectiu 1
 • Objectiu 2
 • Objectiu 3

Adaptació i distribució dels blocs de treball

Es recomana explorar l’estructura de l’itinerari, fent una visió global, sense entrar al detall, i adaptar el material a les necessitats i els objectius que s’hagin fixat. Aquesta adaptació es pot concretar atorgant pesos diferents als diversos blocs, tant pel que fa al nivell d’aprofundiment en els temes com en la seva distribució horària.

També es recomana fer explícits els canvis realitzats en relació amb la proposta inicial.

Convé treballar aquesta adaptació el grup sencer i fer constar els acords en el document per a la carpeta de formació Adaptació de l’itinerari al centre.

Document d'entrada

Document d'entrada


Document per a la carpeta de formació

Document per a la carpeta de formació

 • Document per a la carpeta de formació: Adaptació de l’itinerari al centre

ORIENTACIONS

Orientacions per a la coordinació
Aquesta activitat representa el tancament de la fase de planificació tot recollint la feina feta a les tres activitats anteriors on:

 • hem reflexionat sobre quina és la situació concreta del nostre centre pel que fa a l’aprenentatge de la geometria,
 • s’han valorat els resultats de proves externes,
 • s’han analitzat problemes d’aquestes proves i s’ha fet un cert recorregut pel currículum.

Segur que hi ha molts més aspectes a tenir en compte a part dels que ja s’han contemplat en les activitats anteriors i, si el grup de formació ho considera convenient, també poden tenir-se en compte en aquesta anàlisi.

Ara es tracta de concretar els objectius generals de l’itinerari a uns objectius més específics adaptats a la realitat del centre i a les necessitats percebudes pel professorat participant en la formació. Cal observar que cada objectiu adaptat ha de representar la concreció al centre d’un dels objectius generals de l’itinerari. En aquest sentit és important que es remarquin les característiques d’aquests objectius:

 • Augmentar el coneixement sobre el tema
 • Realitzar canvis a l’aula
 • Cercar acords de grup

Es pretén, doncs, modelar la proposta estàndard per adequar-la al grup. L’adaptació que se’n faci hauria de respectar els tres objectius esmentats, tot precisant-los. És a dir, caldria que s’especifiquessin:

 • Quins aspectes del tema el grup ja coneix i quins són els que té especial interès a conèixer.
 • Quines millores s’espera poder realitzar a l’aula.
 • Quina mena d’acords concrets es volen aconseguir fruit del treball que s’inicia.En funció d’aquests objectius es poden fer les modificacions que calgui i/o prioritzar els blocs proposats tot respectant el fil conductor de l’itinerari.

Us proposem recollir els acords d’aquesta fase en el document per a la carpeta de formació Adaptació de l’itinerari al centre.