Activitat 3. Què demana el currículum?


Activitat en petit grup.Conèixer el currículum pel que fa als blocs d’espai i forma i de mesura i analitzar els tipus de continguts que inclouen.


 Descripció
Disposeu de quatre taules que resumeixen els continguts geomètrics del currículum d’ESO, una per a cada curs, que serviran per fer una exploració sobre el que se’ns demana.

Organitzeu-vos per parelles. Cadascuna escollirà un curs de l’ESO (el que estigueu fent prioritàriament, el que us agradi més…) de manera que quedin coberts tots els cursos.

Es distribuiran els fulls de treball amb les taules dels continguts de geometria dels diferents cursos de l'ESO. Podreu veure que els continguts geomètrics del currículum es relacionen amb cinc grans eixos:

 • La identificació i la descripció de figures geomètriques, les seves propietats i relacions (figures, relacions i propietats).
 • La presència d’idees geomètriques en l’entorn quotidià de l’alumnat (contextos).
 • L’exploració i l'experimentació amb objectes geomètrics: construcció, descomposició, desplegament, secció, projecció, manipulació… mitjançant materials manipulables (materials i instruments).
 • La representació, la construcció i l'exploració de figures mitjançant eines tecnològiques de geometria dinàmica (eines TIC).
 • La utilització de relacions geomètriques per al càlcul de longituds, àrees i volums (càlcul d’àrees i volums).

Es tracta de posar creus en les columnes corresponents relacionant cada ítem del currículum amb un o més dels eixos assenyalats anteriorment (cada columna s’ha etiquetat mitjançant l’expressió que s’inclou entre parèntesis en els punts anteriors). En l’última columna es convida que, per a cada ítem del currículum, s’assigni un nombre entre 1 i 3 per indicar el pes que creiem que li atorguem en les nostres classes (1 representaria “poc pes, poca dedicació temporal”, 3 representaria “molt de pes, molta dedicació temporal”).

Un cop feta aquesta exploració per parelles convindrà posar en comú les observacions que s’han fet.

ORIENTACIONS

Orientacions per a la coordinació
Aquesta activitat està pensada per fer-la en parella, però depenent del nombre de participants, podrà fer-se individualment o en petit grup.

Farem un passeig pel text del currículum amb diverses finalitats implícites:

 • Copsar l’estructura comuna que manté i que és continuació del currículum de l’educació primària.
 • Conèixer el que realment consta en el currículum de cada curs més enllà del que hi ha en els llibres de text.
 • Observar que els tipus de continguts geomètrics del currículum són molt variats i van més enllà del càlcul de longituds, àrees i volums.
 • Mostrar la importància que el currículum atorga a tres aspectes: el context, l’ús de materials i l’ús d’eines tecnològiques de geometria dinàmica, tipus GeoGebra.

A més de la feina concreta que es demana, es pot aprofitar per fer algunes altres observacions. Per exemple:

 1. L’estructura és comuna a tots els cursos (inclosos els de l’educació primària).
  • El bloc d’espai i forma quasi sempre té els subblocs següents:
   • Analitzar les característiques i propietats de figures geomètriques de dues i tres dimensions i desenvolupar raonaments sobre relacions geomètriques.
   • Localitzar i descriure relacions espacials mitjançant coordenades geomètriques i altres sistemes de representació. (A 1r curs no hi és.)
   • Aplicar transformacions i utilitzar la simetria per analitzar situacions matemàtiques. (A 4t curs no hi és.)
   • Utilitzar la visualització, el raonament matemàtic i la modelització geomètrica per resoldre problemes.
  • El bloc de mesura sempre té els subblocs següents:
   • Comprendre els atributs mesurables dels objectes, i les unitats, sistemes i processos de mesura.
   • Aplicar tècniques, instruments i fórmules apropiats per obtenir mesures i fer estimacions raonables.
 2. Les paraules en cursiva en la redacció de cada ítem curricular subratllen la importància d’aspectes amb especial riquesa competencial.
 3. Els continguts geomètrics del currículum es relacionen amb cinc grans eixos:
  • La identificació i la descripció de figures geomètriques, les seves propietats i relacions (figures, relacions i propietats).
  • La presència d’idees geomètriques en l’entorn quotidià de l’alumnat (contextos).
  • L’exploració i l'experimentació amb objectes geomètrics: construcció, descomposició, desplegament, secció, projecció, manipulació… mitjançant materials manipulables (materials i instruments).
  • La representació, construcció i exploració de figures mitjançant eines tecnològiques de geometria dinàmica (eines TIC).
  • La utilització de relacions geomètriques per al càlcul de longituds, àrees i volums (càlcul d’àrees i volums).

El treball, que es planteja per parelles, es farà sobre els fulls de treball que acompanyen l’activitat. Naturalment, cada parella se centrarà en un curs i després caldrà comparar, ja en conjunt, els diferents fulls. Aquesta comparació pot comportar reflexions interessants.

Probablement l’exploració realitzada, entre d’altres aspectes, posarà de manifest que els continguts curriculars de geometria no estan centrats en tècniques merament quantitatives sinó que tenen molta importància el plantejament de situacions reals, la manipulació d’objectes, les experiències visuals i tàctils per avançar cap a la visualització de les formes per tal que, més endavant, s’aprofundeixi en la visualització de les relacions.

Les tres activitats fetes fins ara dins d’aquesta fase han de contribuir a preparar l’adaptació de l’itinerari formatiu a les necessitats concretes del centre, que es farà en la activitat següent.