Activitat 2. Com són els problemes de les proves?


Activitat en parella.Activitat en gran grup.Explorar els tipus de problemes geomètrics que s’utilitzen en l’avaluació de la competència matemàtica en el marc de les proves PISA, les proves d’avaluació diagnòstica de 2n d’ESO i les proves de l’avaluació d’educació secundària obligatòria de 4t d’ESO.

 Descripció
Us proposem accedir a tres documents:

 1. La prova d’avaluació diagnòstica de competència matemàtica de 2n d’ESO corresponent al curs 2011–2012. Es tracta de centrar l’anàlisi en les activitats 3 i 6.
 2. El document de models orientatius per a l’avaluació de la competència matemàtica a 4t d’ESO. Entre la pàgina 13 i 18 hi ha els models de problemes corresponents als blocs d’espai i forma i de mesura
 3. La publicació del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu: Marc conceptual de matemàtiques per a l'avaluació PISA 2012. Ens centrarem en la col·lecció de problemes corresponent a l’últim apartat que es troba a l’annex 5 (exemples d’ítems alliberats, a partir de la pàgina 61).

Per parelles es farà una passejada pels enunciats d’aquests problemes (tan sols els que fan referència a geometria) per identificar:

 • similituds i diferències amb els que habitualment es fan a classe,
 • característiques més rellevants que s’hi observen.Després es farà una posada en comú de tot el grup, on cada parella aportarà les seves observacions i es procurarà consensuar una llista conjunta amb un màxim de cinc similituds o diferències amb els problemes que se solen fer a classe i de cinc característiques rellevants que s’hi observen. Ens hi pot ajudar el full de treball Mirem els problemes de les proves.

Aquesta llista s’escriurà amb un document de treball que es recuperarà més endavant.

Documents d'entrada

Document d'entrada


 • Prova d’avaluació diagnòstica de competència matemàtica de 2n d’ESO corresponent al curs 2011 – 2012. (http://goo.gl/dJ4Zd) (activitats 3 i 6)
 • Models orientatius per a l’avaluació de la competència matemàtica a 4t d’ESO (http://goo.gl/rqmAj) (pàgines 13 i 18)
 • Marc conceptual de matemàtiques per a l'avaluació PISA 2012 (http://goo.gl/lW8yf) (Annex 5. Exemples d’ítems alliberats, p. 61)
 • Full de treball: Mirem els problemes de les proves, que es reutilitzarà en activitats posteriors

ORIENTACIONS

Orientacions per a la coordinació
En l’activitat anterior es consultaven els resultats que l’alumnat del centre havia obtingut en problemes geomètrics de diverses proves d’avaluació. En la present activitat centrem l’atenció en el tipus de problemes que es plantegen en aquestes proves de caire competencial.

Cerquem els problemes en tres fonts: la prova d’avaluació diagnòstica de competència matemàtica de 2n d’ESO corresponent al curs 2011–2012, el document de models orientatius per a l’avaluació de la competència matemàtica a 4t d’ESO i el Marc conceptual de matemàtiques per a l'avaluació PISA 2012.

Per l'interès que té aquest darrer document, cal fer alguns comentaris que es poden compartir amb l’equip de formació.

 • El Marc conceptual de matemàtiques per a l'avaluació PISA 2012 és la publicació 18 de la col·lecció “Documents” del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu. La primera part del document és una traducció de Draft 2012 PISA Mathematics Framework, publicat per l'OCDE el novembre de 2010. Conté una introducció, amb la definició de competència matemàtica, un capítol dedicat a l'organització de l'àmbit (continguts, processos i contextos matemàtics) i un altre dedicat a l'avaluació de la competència matemàtica, que és el nucli de la publicació. L'últim apartat del volum és una col·lecció dels ítems de matemàtiques (i de resolució de problemes) alliberats pel consorci PISA de les avaluacions dels anys 2000, 2003 i 2009 i de la prova pilot del 2002. És interessant convidar a una lectura global del document encara que a l’activitat només ens centrem en l’apartat "Exemples d’ítems alliberats".

Si no és possible fer una consulta en línia, convé portar impreses les parts que ens interessen de cada document. Del document de Pisa, que és molt llarg es poden repartir aquests problemes:

 • L’Antàrtida. La superfície d’un continent, pàg. 61
 • La velocitat d’un cotxe de carreres, pàg. 62
 • Els triangles, pàg. 65
 • Les granges, pàg. 66
 • Construint blocs, pàg. 87
 • L'edifici cargolat, pàg. 92
 • Fuster, pàg. 102
 • Daus, pàg. 117
 • Monedes, pàg. 143
 • Figures, pàg. 144És probable que el professorat assistent faci observar que són problemes molt diferents dels que es fan habitualment a classe, o que estan molt contextualitzats, o que es tracta més de treballar amb idees que amb fórmules, o que tenen un caire més reflexiu que algorísmic…

Per parelles es farà una certa exploració de trets característics d’aquests problemes que després es posarà en comú, tot procurant consensuar una primera llista amb similituds i diferències entre aquests problemes i els que se solen fer a classe i amb les característiques que es percebin com a més rellevants d’aquest tipus de problemes. Cal guardar aquest document (Mirem els problemes de les proves) ja que més endavant el reprendrem per acabar-lo d’arrodonir i fer un pas més envers la construcció d’un problema d’aquest tipus.