Activitat 1. Mirem les proves externes


Activitat en gran grup.Conèixer i valorar els resultats de les proves externes de l’alumnat del centre pel que fa a la geometria.


 Descripció
Als centres de d’educació secundària es fan dues proves externes a l’ESO:

 • Avaluació diagnòstica, a 2n d’ESO
 • Avaluació de l’educació secundària obligatòria, a 4t d’ESO

Es pot consultar el material de formació Què són les proves externes.

Els centres disposen d’un resums globals. Sovint també es guarden els fulls de les proves emplenats per l’alumnat.

A més d'observar els resultats globals del centres podem revisar aquests fulls de l’alumnat, aturant-nos en les respostes als problemes geomètrics. Hauríem d’analitzar els resultats que obté el nostre centre en aquestes proves i d’altres indicadors que es consideri convenient tenir en compte. Convindria que ens plantegessim preguntes com:

 • Quins són els nostres punts forts?
 • Quins aspectes hem de millorar?
 • Què podem fer per millorar-los?Documents d'entrada

Document d'entrada


 • Resultat de les proves externes de l’alumnat del centre
 • Alguns quaderns o fulls contestats per l’alumnat
 • Material de formació: Què són les proves externes

ORIENTACIONS

Orientacions per a la coordinació
D’acord amb l’equip directiu del centre serà convenient preparar la documentació següent:

 • Resum de resultats (pel que fa a matemàtiques) de l’avaluació diagnòstica de 2n d’ESO.
 • Resum de resultats (pel que fa a matemàtiques) de l’avaluació de l’educació secundària obligatòria de 4t d’ESO.
 • Alguns dels quaderns de respostes emplenats per l’alumnat del centre.

Pot ser convenient llegir el document Què són les proves externes perquè tot l’equip tingui clares les característiques i funcionalitats de cadascuna de les dues proves externes que actualment es fan a l’ESO:

 • L'avaluació diagnòstica a 2n d’ESO
 • L'avaluació de l’educació secundària obligatòria a 4t d’ESO

Serà bo centrar-se únicament en aspectes geomètrics per anar focalitzant el tema. No es tractaria d’arribar a cap conclusió concreta però sí de compartir, en una discussió oberta de tot el grup, impressions entorn als resultats obtinguts, valorant punts forts i punts febles i apuntant possibles línies de millora.