Fase 4: Fase final
Durada orientativa: 3 hores
Acords i compromisos

Després del treball realitzat a partir de contrastar punts de vista, de llegir i de discutir documents, d’intentar posar-nos en la pell de l’alumnat, de portar activitats a l’aula…, creiem que tenim ja prou elements per arribar a acords i prendre compromisos, molts d’ells basats en debats i decisions preses en el transcurs del treball realitzat.

Us proposem que, en gran grup, preneu els acords, tot recollint els que ja heu pres durant l’itinerari, que afecten l’ensenyament i l’aprenentatge de càlcul al vostre centre. Podeu decidir aquests compromisos comuns seguint els tres apartats en què s’ha distribuït l’itinerari: significat de les operacions, control del resultat i diversitat de formes de càlcul.

Per ajudar-vos a realitzar aquesta presa d’acords teniu dos fulls de treball, un de preparatori i un altre de suport per tenir-lo durant la discussió.

El primer full de treball reprèn l’esquema presentat a la fase de planificació i proposa refer-lo amb els nous elements que teniu sobre la taula. En el mateix full s’adverteix que no es tracta d’aconseguir un esquema nou, sinó de promoure la reflexió en grup sobre la interrelació entre els diversos aspectes que componen l’aprenentatge del càlcul.

L’altre conté un petit resum dels aspectes que s’han presentat durant la formació, per facilitar que es tinguin presents en elaborar els acords. El podeu fer servir per prendre anotacions durant la discussió de presa d’acords generals.

Hi ha també un document per a la carpeta de formació on es recolliran els acords definitius.

Documents d'entradaDocuments d'entrada


En què hem avançat?Valoreu en gran grup el progrés fet respecte de cadascun dels objectius concrets que vau consensuar en la fase de planificació i que van quedar recollits en el document anomenat Adaptació de l’itinerari al centre (Document per a la carpeta de formació 1).

Respecte de l’objectiu 1, que fa referència al coneixement dels diversos aspectes que intervenen en l’ensenyament-aprenentatge del càlcul.

 • Creieu que heu avançat? Què en valoraríeu i per què?

Respecte de l’objectiu 2, que encamina canvis per avançar en aquesta línia a partir de dur propostes concretes a l’aula.

 • Ha estat profitós posar-vos en algunes situacions en el lloc d’usuaris del càlcul per pensar en les dificultats i les estratègies que sovint es fan servir sense ser-ne gaire conscient?

 • Portar algunes activitats a l’aula ha ajudat a observar la resposta de l’alumnat a les propostes que heu fet?

Respecte de l’objectiu 3, que busca augmentar la coherència en l’actuació en el centre sobre aquest tema.

 • Aquesta formació ha ajudat a prendre acords consensuats per tothom? Veieu sòlid el compromís per respectar-los?

Anoteu al Document per a la carpeta de formació 7 (pàgina 1) les valoracions fetes, seguint si us ajuden, les preguntes que us formulem per a cada un d’ells.


Documents d'entradaDocuments d'entrada


Què podem incorporar a la nostra tasca?Més enllà de la valoració dels objectius, cal que els acords presos es concretin al màxim. És per això que creiem important que també es recullin tot fent referència als àmbits que assenyalem i que s’afegeixin els que cada centre consideri convenients.

Fruit d’aquest itinerari de formació què incorporareu a les estratègies d’aula, a la programació, en la dinàmica del centre…? Pot ser bo prendre acords en àmbits com els següents:

 • Què hauríem d’incloure en la programació curricular?

 • Com ho posarem en pràctica en el cicle, nivell…?

 • En quins aspectes volem que reverteixin aquestes pràctiques en la millora del centre?

 • Què pot fer cadascú des del seu espai d’influència envers l’objectiu de millora (des de la tutoria, coordinació, aula…)?

 • Què pot fer l’equip directiu del centre per facilitar aquesta millora?

Podeu incloure aquestes reflexions a la pàgina 2 del Document per a la carpeta de formació 7.

Projecció de futur
Feu també una projecció de futur tot valorant:

Quina continuïtat penseu que podria tenir la formació iniciada?

Voleu mantenir-vos en l’àrea de matemàtiques, o bé plantejar-vos algun tema d’una àrea diferent?

Si voleu seguir amb l’àrea de matemàtiques:

 • Voldríeu seguir avançant en el mateix tema?

 • Us interessa més agafar un tema més concret en el qual es puguin prendre acords de centre, com heu fet ara amb el càlcul?

 • Teniu alguna altra proposta?

Podeu incloure aquestes reflexions a la pàgina 3 del Document per a la carpeta de formació.


Avaluació del procés i del resultat
I finalment una avaluació del procés seguit:

 • Us ha resultat còmode treballar sense la presència real d’un formador/a?

 • Els materials s’han ajustat a les vostres necessitats?

 • Quines modificacions recomanaríeu?

Podeu incloure aquestes reflexions a la pàgina 3 del Document per a la carpeta de formació.

Document per a la carpeta de formacióDocument per a la carpeta de formació
Document per a la carpeta de formació: Valoració de l’itinerari de formació realitzat (emplenat)

AutoavaluacióUs proposem reprendre el full que vàreu escriure en l'apartat d'autodiagnosi de la fase inicial. En aquell full, cadascú va respondre quatre preguntes des de la seva particular perspectiva en el moment d'iniciar l'itinerari.

Més enllà de l'avaluació que heu fet en grup us proposem que, com a activitat final d'aquest itinerari, rellegiu les vostres respostes i penseu sobre les que donaríeu en aquest moment.

Llavors es plantejaven les preguntes següents:

 1. Quin és el grau de satisfacció sobre l’aprenentatge del càlcul a la teva classe?

 2. Creus que ha de canviar aquest aprenentatge per adaptar-se a les necessitats actuals?

 3. Per què creus que costa tant fer canvis en aquest tema?

 4. A la teva escola, us heu plantejat com unificar el tractament del càlcul a tots els cursos?

Penseu quines respostes hi donaríeu ara i valoreu el canvi produït.


ORIENTACIONS

Orientacions per a la coordinació
A la primera part d’aquesta fase es proposa recollir i completar la concreció d’acords de centre sobre l’ensenyament del càlcul.

Per començar, reprenem l’esquema que es va presentar en la fase de planificació. Aquest esquema aporta una visió interrelacionada dels diversos aspectes que hi intervenen i és per això que el considerem interessant. Com veureu es tracta, sobretot, de promoure la discussió sobre com es relacionen els diversos aspectes que hi intervenen.

Us suggerim que, si ho veieu factible, ho feu en gran grup. Es poden preparar uns cartells amb els diversos conceptes que intervenen en l’esquema, per tal de poder-los enganxar a la pissarra i moure'ls per canviar-los de lloc. Amb la participació de tothom es poden anar situant i dibuixant les fletxes corresponents modificant l’esquema a partir de les aportacions que es vagin fent. Així, fins a tenir un mapa que sigui prou consensuat. Aquest serà un bon exercici d'escalfament per preparar els acords que farem a continuació.

Per ajudar a la presa d'acords, oferim un full de treball on s’hi ha anotat uns punts “a tenir en compte” que volen ajudar a tenir presents els aspectes treballats per tal de no deixar-se res important. Pot servir d’ajuda que cada membre del grup en tingui un a mà per servir de recordatori i fer les anotacions que cregui convenient.

Sobre els acords generals cal tenir en compte que, en molts casos, només es tractarà de recollir els acords que ja s’han pres en el moment que es treballava cada un dels temes, tot unificant la forma de registrar-ho.

Recomanem que els acords prenguin una fórmula que indiqui, d'un costat, què s’acorda deixar de fer i, de l’altre, què es vol fer. És una fórmula que ajuda a clarificar les coses i a no caure en la solució d'afegir tot allò que es veu necessari sense deixar enrere res del que s’estava fent, augmentant les exigències fins a nivells inabastables.

Incorporem un document d'ajut a l’orientació amb algunes idees sobre com es poden concretar els acords. En aquest document es fan alguns suggeriments escrits en color blau. Naturalment la situació òptima és que sigui l’escola la que decideixi com vol fer la seva concreció d'acords. Cada coordinador/a valorarà quin ús en vol fer, en el benentès que només pretén ser un model que ajudi. Evidentment n'hi ha altres de possibles.

Arribem, per acabar, a la valoració. Aquí és on cal veure fins a quin punt la formació i el treball realitzat han aconseguit resultats, tant individuals com de centre. El Document per a la carpeta de formació 7 vol ajudar a enregistrar aquestes valoracions i acords.

Caldrà recuperar els objectius que es van consensuar en la fase de planificació per valorar, ara ja en gran grup, si s’ha avançat en cada un dels tres aspectes als quals es referien els objectius. Caldrà que reproduïu els objectius i anoteu el grau de compliment que considereu que s’ha donat. La pàgina 1 del Document per a la carpeta de formació 7 està preparada per fer-ho.

A la pàgina 2 caldrà concretar una mica més. Veureu que les preguntes es refereixen a compromisos que detallin com es contemplaran els acords a nivell de programació, en la pràctica de cada cicle, les responsabilitats que adquireix cadascú segons el seu lloc al centre (tutoria, coordinació, cap d'estudis, equip directiu…), com volem que reverteixin en el centre aquestes actuacions, així com qualsevol altre acord que es pugui haver pres.

A la pàgina 3 es demana que es reflexioni sobre la possible continuïtat de la formació de centre i que es faci una avaluació del procés seguit, així com suggeriments sobre aquesta qüestió.

Veureu que en finalitzar l’itinerari s’ofereix una llista d'enllaços a partir dels quals es pot ampliar la informació i es poden trobar recursos sobre els temes tractats durant aquest itinerari. Donades les característiques d'aquest itinerari de formació en alguns temes no s’ha pogut aprofundir massa. S’han tocat només a nivell de presa de consciència i per ajudar a construir acords de centre. Els enllaços proposats poden ajudar a anar una mica més enllà.