Diversitat de formes de calcular


Situem-nos!

En el primer bloc hem compartit cap on crèiem que havia d’evolucionar el càlcul i n’hem replantejat les prioritats.

En el segon bloc hem posat sobre la taula els diversos significats de les operacions i les relacions entre elles obrint possibilitats a un càlcul més comprensiu i flexible.

En el tercer bloc hem vist com tenir control sobre el resultat de l’operació ajuda a la comprensió i per fer aquest control cal un bon domini de la numeració i de l’efecte de les operacions sobre els nombres.

Què ens proposem en aquest bloc?

Volem ara entrar a veure la diversitat de formes que hi ha per trobar un resultat.

Com ho farem?

Concretament es plantejaran tres grans grups de formes de càlcul:

  • Les construïdes des del coneixement dels nombres i del càlcul

  • Els algorismes

  • L’ús de la calculadora

De cada un d’aquests grups s’aportarà informació amb la intenció que pugui contribuir a fer-ne un ús conscient i equilibrat i a prendre les decisions que l’escola cregui que pot assumir.

Activitats

  • Activitat 1: Estratègies construïdes des del coneixement dels nombres i del càlcul

  • Activitat 2: Els algorismes escrits

  • Activitat 3: L'ús de la calculadora i altres eines informàtiques
ORIENTACIONS

Orientacions per a la coordinació
Per trobar el resultat d’una operació es pot recórrer a estratègies diverses. Les operacions fetes amb paper i llapis i seguint els algorismes estàndard, els de tota la vida, no és, ni de bon tros l’única estratègia possible, és només una opció entre altres.

Algunes estratègies són difícils de tipificar, es basen simplement a usar el coneixement que s’ha anat adquirint entorn de la numeració i el càlcul en el moment adequat.

L’ús de la calculadora és un tema que l’escola té pendent. Fa anys que el currículum parla d’aquest aprenentatge i fins i tot el prioritza per damunt del dels algorismes. L’escola, però, no ha trobat la forma d’incorporar-la a les aules.

Els algorismes són una opció, encara que massa vegades ha estat l’única i això ara ja no és defensable, però continuen tenint un paper i aporten coneixement important per a la obtenció de resultats de càlcul.

Les activitats que es presenten pretenen ajudar a situar aquestes diversitats d’estratègies i contribuir a la presa de decisions en cada escola en particular.

En aquest bloc no es fa cap proposta directa d’experimentació a l’aula. Tot i així, encara que no quedi recollit a la carpeta de formació, el grup es pot plantejar de provar a les aules algunes de les moltes activitats proposades al llarg del bloc.