Control del resultat


Situem-nos!

En el primer bloc hem compartit cap on creiem que havia d’evolucionar el càlcul i n’hem replantejat les prioritats.

En el segon bloc hem posat sobre la taula els diversos significats de les operacions i les relacions entre elles tot mirant de trencar la inèrcia de relacionar accions i operacions de manera excessivament rígida. La diversitat de significats, els contextos i les quantitats manejades poden suggerir opcions diverses per trobar un resultat i és bo fomentar que l’alumnat segueixi la que cregui més adient i aprengui a justificar-ho.

Què ens proposem en aquest bloc?

Ens proposem ara entrar en el tema del control del resultat. Segur que hem vist més d’una vegada nens i nenes donar resultats absolutament forassenyats d’una operació. En aquestes situacions ens adonem que, de fet, tenen una manca de control sobre el que estan fent. És només una falta d’atenció o, al darrere, hi ha una falta de comprensió?

Tenir una idea aproximada del resultat d’una operació ajuda molt a resoldre-la i cal posar les bases perquè es garanteixi aquest control en totes les situacions.

En aquest bloc ens proposem abordar aquest tema i ho farem a partir de dos aspectes que considerem cabdals:

  • la importància d’un bon coneixement dels nombres,

  • l’efecte que tenen les operacions sobre els nombres.

Com ho farem?

Dedicarem la primera activitat a veure com, per calcular amb seguretat, cal dominar la numeració. La majoria de les operacions porten a fer canvis d’unitats d’ordre i descomposicions additives o factorials. Proposem fer una reflexió sobre el domini de la numeració del nostre alumnat i en com afecta al càlcul per poder prendre decisions sobre si hi ha aspectes a complementar en el nostre treball a l’aula sobre nombres.

La segona activitat es proposa veure l’efecte que tenen les operacions sobre els nombres, aspecte imprescindible per fer un control del resultat.

Finalment es portarà una activitat a l’aula en la qual intervindrà l’estimació del resultat.

Activitats

  • Activitat 1: Per calcular bé cal un "nombre fort"
  • Activitat 2: Conèixer l'efecte de les operacions sobre els nombres
  • Activitat 3: Portem una activitat a l'aula
ORIENTACIONS

Orientacions per a la coordinació
El control del resultat de l’operació és una garantia de comprensió del que s’està cercant i cal incorporar-lo al plantejament del càlcul de manera imprescindible.

Les activitats que es proposen donen pistes sobre com es pot abordar aquest tema. Ens sembla important assenyalar que en l’activitat que es porta a l’aula es demana que l’alumnat expliqui què ha pensat per fer el que ha fet, és a dir, que justifiqui les decisions que pren. En el currículum de l’àrea de matemàtiques hi ha, a més dels continguts, uns processos de treball. El raonament i la comunicació són dos dels processos a treballar.