Activitat 3. Portem una activitat a l’aula


Activitat individual o en petit grup.Activitat en gran grup.


Proposem que cada membre del grup prepari i porti a l’aula una activitat de càlcul en la qual es demani una estimació prèvia del resultat, es valori la resposta de l’alumnat i l’aportació que fa l’estimació al control del resultat i a la comprensió.


 Descripció Proposem que cada mestre, o si és el cas mestres d’un mateix nivell, preparin una activitat en la qual el càlcul estimat hi estigui implicat. Caldrà tenir en compte el grau de dificultat corresponent al moment d’aprenentatge de l’alumnat del curs o nivell en què treballen. És important transmetre que en aquest moment no cerquem el resultat exacte, sinó només uns nombres que ens indiquin com de gran serà el resultat. Després ja buscarem el resultat exacte.

Si l’alumnat no està acostumat a aquest tipus de propostes, es pot optar per proposar diverses operacions amb els resultats ja escrits, en uns casos amb resultats aproximats (és a dir, no exactes però propers), en altres amb resultats erronis (on, per exemple, en una resta el resultat sigui més gran que el minuend). L’activitat pot ser individual o col·lectiva i feta, per exemple, en grup i plantejada a la pissarra. Si es tria aquesta opció cal demanar, en tots els casos, que expliquin perquè creuen que és un error o que, en canvi, és una aproximació.

En la planificació cal, doncs, preveure que l’activitat permeti la diferenciació entre error i aproximació i l’espai i el temps perquè puguin raonar i explicar com fan la diferenciació.

En el moment de portar l’activitat a l’aula, serà important que es tingui especial cura a observar com actuen i com justifiquen les decisions que prenen.

En finalitzar l’experimentació es farà una valoració del procés i de la resposta de l’alumnat, tot anotant les idees que sorgeixin per a properes actuacions en aquest tema.

Document d'entradaDocument d'entrada
Document per a la carpeta de formació 5: Portem una activitat a l’aulaDocument per a la carpeta de formacióDocument per a la carpeta de formació
Document per a la carpeta de formació 5: Portem una activitat a l’aula

ORIENTACIONS

Orientacions per a la coordinació
Aquesta activitat, tot i que es farà individualment a l’aula, seria bo que es planifiqués en grup, bé sigui de nivell o de cicle per tal d’afavorir que se segueixi el procés complet: planificació-observació-valoració.

Si sorgeixen dificultats a l’hora de dissenyar l’activitat es poden proposar alguns exemples.

  • Exemple 1: Proposar una operació com 372 + 154 □ 530 i demanar que es col·loqui el signe ≠ o bé ≈ al requadre.

  • Exemple 2: Proposar una operació contextualitzada i demanar si la resposta que s’ha donat és errònia o aproximada. “La Clara ha fet 17 punts jugant a bàsquet i l’Ot n’ha fet 12. Entre tots dos han fet 20 punts” (error) o bé “entre tots dos han fet 30 punts” (aproximat).

Una activitat com aquesta pot servir per introduir els signes ≠ i ≈ o per fer constar que de vegades indiquem verbalment que fem aproximacions amb expressions com “uns 30 punts”, “més o menys 30 punts”, etc. Hem de vigilar l’ús del signe igual i no presentar casos d’aproximació amb el signe “igual” al mig. Evitar casos escrits així 345 – 250 = 100. També convé evitar que es generalitzi un pensament del tipus “si acaba en zero és una aproximació”, posant, per exemple, casos d’error acabats en zero.

Encara que no es fa una proposta de posada en comú ni de presa d’acords, és important que el professorat senti que amb aquest plantejament s’està entrant en un enfocament del càlcul que té en compte el control del resultat i en el raonament sobre si un resultat és o no possible.