Significat de les operacions


Situem-nos!

En el bloc anterior hem compartit cap on creiem que ha d’evolucionar l’ensenyament-aprenentatge del càlcul i hem fet un replantejament de les prioritats que hem situat entorn de tres temes:

  • El significat de les operacions

  • El control dels resultats

  • Les diverses formes per calcular

Què ens proposem en aquest bloc?

En aquest bloc tractarem més a fons el tema del significat de les operacions. La intenció és fer present la importància d’aquest aspecte, compartir-ho des de tots els cicles i fer una activitat a l’aula que ho concreti.

Com ho farem?

Tractarem de la importància dels contextos en la comprensió de les operacions, de la necessitat de presentar un ventall ampli de significats i de posar de relleu les connexions entre unes operacions i altres.

Finalment es proposarà portar una activitat a l’aula que tingui en compte les característiques anteriors.

Activitats

  • Activitat 1: Ampliem els coneixement sobre el significat de les operacions
  • Activitat 2: Relacions entre operacions i el paper dels contextos i les quantitats
  • Activitat 3: Portem una activitat a l’aula
ORIENTACIONS

Orientacions per a la coordinació
Orientacions generals del bloc per a la coordinació

Aquest bloc de continguts intenta posar les bases per a un enfocament del càlcul basat en la comprensió i la flexibilitat.

És important trencar la inèrcia que porta a pensar que cada operació aritmètica correspon a una situació o que només hi ha una operació adequada per a cada problema.

Cal ampliar aquest esquema i prendre consciència que el ventall de situacions lògiques que es tradueixen en operacions aritmètiques és més ampli, i acceptar que sovint es pot recórrer a estratègies i operacions diferents per resoldre el mateix problema.

Tan important com la presa de consciència personal d’aquests fets és que es comparteixi en grup. Les propostes estan pensades per ajudar a teixir acords i a prendre compromisos que al final de l’itinerari puguin abraçar bona part dels aspectes que hem assenyalat com a prioritaris.

La composició dels grups es estratègica en aquest objectiu. Modifiqueu la composició, si cal, per afavorir intercanvis i acords.

Portar una activitat a l’aula resulta imprescindible per evitar que els acords quedin únicament sobre paper. Cal dinamitzar aquestes petites experimentacions i fer-ne valoracions en petit o gran grup per ajudar a fer el pas dels acords verbals als reals.