Activitat 2. Replantegem prioritats


Activitat en petit grup.Activitat en gran grup.


Veure que el càlcul escrit no és l’únic que s’ha de treballar a les aules, com s’ha fet tradicionalment, i identificar quins altres aspectes cal incorporar. Descripció Com hem vist a la fase de planificació, el currículum fa un ventall ampli de demandes en el tema del càlcul i la numeració. Totes elles situades en apartats que comencen per la paraula comprensió. Citem textualment:

  • Comprensió dels significats de les operacions i de les relacions que hi ha entre unes i altres.

  • Comprensió de la funcionalitat del càlcul i l’estimació.

  • Comprensió dels nombres, de les seves formes de representació i del sistema de numeració.

El fet que tradicionalment el càlcul a l’escola giri, de forma gairebé exclusiva, a l’entorn de l’aprenentatge dels algorismes estàndard (és a dir, de les formes de fer operacions per escrit, seguint ordenadament unes passes que han de portar al resultat) dificulta el treball sobre la comprensió.

Per altra banda, a l’activitat anterior hem pogut veure que, actualment, ben poques vegades es fa servir aquest tipus de càlcul en situacions fora de l’escola. Aquest és un dels fets que obliguen a un replantejament d’aquest aprenentatge.

Us convidem a llegir i debatre el document Cap a un càlcul més comprensiu on s’explica l’orientació que tindran els propers blocs de treball.

Document d'entradaDocument d'entrada
Material de formació: Cap a un càlcul més comprensiu


ORIENTACIONS

Orientacions per a la coordinació
En aquesta activitat es volen presentar les línies mestres que orientaran els propers blocs de treball. Es tracta de canviar la mirada, centrada per la tradició en el domini mecànic dels algorismes de càlcul escrit, cap a un càlcul més comprensiu, ja que com diu el matemàtic John Allen Paulos: “No té sentit educar ningú perquè competeixi amb una calculadora de cinc dòlars, que, a més, sempre guanyarà”.

És possible que a l’activitat anterior s’hagi observat que cada vegada menys es fa servir el càlcul escrit en situacions fora de l’ambient escolar. Aquest és un dels fets que obliguen a un replantejament d’aquest aprenentatge.

La solució, però, és complexa. No es tracta de canviar un tema principal per un altre. Pensem que hi ha, com a mínim, tres grans aspectes que mereixerien compartir aquesta posició, ja que junts recullen bona part del que és important tenir en compte en aquest procés d’ensenyament-aprenentatge:

  • El significat de les operacions
  • El control dels resultats
  • La diversitat de formes per calcular

En el document de lectura es fan algunes reflexions que intenten justificar el perquè d’aquest enfocament. Cadascun dels punt assenyalats serà centre d’un bloc de treball.

Acabada la lectura es pot fer un petit debat per fer un primer acostament al tema i una certa prospecció respecte al grau d’acord sobre l’enfocament.