Fase 2: Fase de planificació
Durada orientativa: 5 hores
Com estem sobre aquest tema

Convé que, per iniciar la feina, es parteixi del que s’ha fet fins aquest moment entorn al tema. Serà bo tenir presents els aspectes següents:

 • Quina és la inquietud que com a professorat tenim sobre el tema? Quina percepció tenim com a grup sobre què s’ha aconseguit o el que s’ha d’aconseguir? Què cal millorar?

 • Què diuen els documents de centre sobre el tractament del càlcul?

 • Què demana el currículum?

 • Què ens diuen els resultats d’avaluació interna, els de proves externes estandarditzades, etc.? Quin grau de satisfacció tenim sobre aquests resultats?

Per situar-nos realitzarem quatre activitats per fer una mirada global al càlcul. En finalitzar-les, hauríem d’haver començat a parlar del que pensa el grup sobre el càlcul i conèixer quin és l’enfocament que fa el currículum d’aquest tema.

Fem una mirada global al càlculQuè ens proposem en aquest bloc?

En finalitzar el treball d’aquest bloc, hauríem d’haver començat a parlar del que pensa el grup sobre el càlcul i conèixer quin és l’enfocament que fa el currículum d’aquest tema.

Com ho farem?

El primer pas consistirà a compartir les idees prèvies sobre càlcul i ho farem partint d’unes frases de l’estil de les que sentim sovint a les escoles, de vegades fetes per mestres, altres en converses entre pares.

A continuació veurem què ens demana el currículum que treballem i ho farem classificant els continguts de càlcul a partir d’uns determinats criteris.

També farem una mirada a les proves d’avaluació externa per tal d’observar i d'interpretar què se’ns demana sobre càlcul.

Finalment presentarem un esquema que mostra i relaciona els diferents tipus de càlcul i ens plantejarem si coincideix amb el que creiem nosaltres que se’ns demana i hi farem, si cal, modificacions.
ORIENTACIONS

Orientacions per a la coordinació
Per facilitar la tasca s’hauria de preparar prèviament la informació següent:

 • documents del centre que concretin acords sobre càlcul,

 • proves que indiquin el grau d’assoliment de l’alumnat del centre.

També serà bo tenir resumides les preocupacions que el professorat ha expressat en algun moment sobre la qüestió, per tal de tenir ben clar el punt de partida i consensuar les expectatives.

És important que es remarquin les característiques dels tres objectius:

 • augmentar el coneixement sobre el tema

 • realitzar canvis a l’aula

 • cercar acords de grup

Cal ressaltar que no es una formació únicament teòrica, sinó que hi ha una part d’experimentació. Tampoc no és una formació únicament individual, l’objectiu final és establir uns acords d’actuació compartits pel grup. La voluntat és que els acords es consolidin i es vagin incorporant a la cultura docent del centre.

La darrera activitat d’aquesta fase (identificació i adaptació) dedica el temps a modelar la proposta estàndard per adequar-la al grup.

A la part d’identificació es farà un conjunt d’activitats per fer un acostament global al tema, que intentarà orientar la readaptació d’objectius.

Farem aquest acostament tot combinant dos punts de vista:

 • El que prové de les diferents idees personals, més o menys esteses, que es tenen sobre el tema.

 • El que aporta la lectura i la interpretació del que diu el currículum.

A continuació es discutirà sobre un petit mapa que inclou alguns dels aspectes que cal considerar per fer un enfocament global del càlcul i que es treballaran al llarg d’aquest itinerari.

L’adaptació que se’n faci a la part final hauria de respectar els tres objectius esmentats, tot precisant-los. És a dir, caldria que s’especifiquessin:

 • quins aspectes del tema ja coneix el grup i quins són els que té especial interès a conèixer,

 • quines millores s’espera poder realitzar a l’aula,

 • quina mena d’acords concrets es volen aconseguir fruit del treball que s’inicia.

En funció d’aquests objectius es poden fer les modificacions que calgui i/o prioritzar els blocs proposats a la tercera fase (Treball i experimentació) tot respectant el fil conductor de l’itinerari.

Us proposem recollir els acords d’aquesta fase en el Document per a la carpeta de formació 1 (Adaptació de l’itinerari al centre)

Orientacions per al bloc d'activitatsEn aquest primer bloc farem un acostament al tema del càlcul tot combinant dos punts de vista:

 • El que prové de les diferents idees personals, més o menys esteses, que es tenen sobre el tema.

 • El que aporta la lectura i la interpretació del que diu el currículum.

A la part final del bloc es discutirà sobre un petit mapa que inclou alguns dels aspectes que cal considerar per fer un enfocament global del càlcul i que es treballaran al llarg d’aquest itinerari.