Fase 1: Fase inicial
Durada orientativa de la fase: 2 hores
Informació general

Objectius

Els objectius que es pretenen en aquest itinerari s'orienten a:

 • Ampliar el coneixement sobre la didàctica del càlcul.

 • Fomentar l'experimentació a l'aula per avançar cap al desenvolupament de competència en càlcul.

 • Construir acords de centre sobre com enfocar el càlcul des de l'educació infantil fins al final de l'educació primària.

Podeu consultar els esquemes que trobareu al document Descripció de l’estructura de l’itinerari i de les seves fases, blocs i activitats on es descriu l’organització general de la formació.Organització

En primer lloc es presenten les quatre fases en què es divideix l’itinerari:

 1. Fase inicial
 2. Fase de planificació
 3. Fase de construcció i experimentació
 4. Fase final

Per a cada fase s’indiquen les tasques que es proposen i la relació amb el marc curricular i els documents de centre. Així mateix s’indiquen els tipus de materials de què es disposa:

 • Documents per a la carpeta de formació
 • Material de formació
 • Fulls de treball

També s’indica que s’anirà construint una carpeta de formació que deixarà constància de la feina feta i del progrés realitzat.

El nucli de l’itinerari és la fase de construcció i experimentació que es divideix en tres blocs. Per a cada bloc es detallen les activitats que es proposen. Entre aquestes cal assenyalar especialment les que impliquen experimentació a l’aula. Cada experimentació té tres fases que es concreten en tres activitats successives:

 • Planificació
 • Intervenció a l’aula
 • Valoració

Autodiagnosi

Abans de començar, escriu en un paper la teva resposta a les preguntes següents:

 • Quin és el grau de satisfacció sobre l’aprenentatge del càlcul a la teva classe?
 • Creus que ha de canviar aquest aprenentatge per adaptar-se a les necessitats de la societat actual?
 • Per què creus que costa tant fer canvis en aquest tema?
 • A la teva escola us heu plantejat com unificar el tractament del càlcul a tots els cursos.

Aquest és un document privat, guarda’l personalment. En acabar el treball que proposa l’itinerari tindràs l’oportunitat de reprendre’l i fer una valoració personal del progrés realitzat.
ORIENTACIONS

Orientacions per a la coordinació
L’objectiu final de l’itinerari de formació no és només la millora en la visió específica de la didàctica del càlcul sinó assentar les bases per a la construcció d’una línia de centre sobre el seu tractament a les aules, tot incorporant experimentació a l’aula. D’aquí que les discussions en petit o gran grup siguin la modalitat d’activitat més freqüent al llarg de l’itinerari. Sobre la fase inicial

La fase inicial, en la qual estem situats en aquest moment i que hauria de ser de durada breu, té un caire més aviat informatiu, introductori. Es fa un acostament global al tema. La incidència principal se centra en la descripció de l’organització de l’itinerari i en la presentació dels diferents tipus de materials que s’utilitzaran.

Inclou un apartat d’autodiagnosi per tal que cada membre del grup faci una primera reflexió sobre el tema. Aquesta reflexió, que cadascú guardarà personalment, es recuperarà al final de l’itinerari per valorar, també de forma personal, com s’ha evolucionat durant el seu desenvolupament.

Sobre les fases següents

Les altres fases tenen les característiques que descrivim de forma breu:

 • Fase de planificació. S’entra en el tema iniciant un intercanvi de punts de vista en grup i revisant la situació concreta del centre, per tal de refer, si cal, els objectius generals de l‘itinerari per a aquest grup concret. També es convida a fer una mirada ràpida a tot l’itinerari per realitzar els reajustaments que el propi grup decideixi: variar el pes dels blocs de treball, modificar la distribució temporal…

 • Fase de treball i experimentació. Aquesta fase és on es realitzen les activitats de formació i l’experimentació a l’aula. És la de més durada de tot l’itinerari.

 • Fase final. Es recullen les conclusions i valoracions de l’itinerari i es concreten els primers acords de centre.

Sobre els documents de formació

Hi ha tres tipus de documents:

 • Documents per a la carpeta de formació. Són documents on es recolliran els acords de grup (que normalment s’ompliran des de la coordinació) o les experimentacions realitzades. Cadascun d’ells ajudarà a construir la documentació que testimoniarà el procés seguit durant l’itinerari de formació.

 • Material de formació. Bàsicament són documents de lectura o consulta.

 • Fulls de treball. Serveixen de suport per a la realització de les activitats, d’ajut per portar-les a terme. Es poden utilitzar o no i modificar-los a conveniència. No és imprescindible que es recullin a la carpeta de formació.

Sobre l’experimentació a l’aula

S’entén que la realització de les experiències d’aquest itinerari de formació contemplen tres etapes:

 1. Disseny i preparació. On s’adapta o prepara l’activitat que es provarà a l’aula.

 2. Intervenció a l’aula. Posada en pràctica.

 3. Valoració. Per veure què ha funcionat, què no, per què, com es pot millorar…