El document Competències bàsiques de l’àmbit matemàtic. Identificació i desplegament a l’educació secundària obligatòriaSituem-nos!

El treball realitzat fins aquest moment ens ha portat a compartir què entenem per competència matemàtica; a reconèixer, a partir de les pròpies activitats, com podem ajudar a desenvolupar la competència matemàtica, i a veure com els processos ajuden en aquest sentit.


Què ens proposem en aquest bloc?

Conèixer el document Competències bàsiques de l’àmbit matemàtic. Identificació i desplegament a l’educació secundària obligatòria publicat pel Departament a principis de 2013.

La lectura d’aquest document no substitueix el treball fet fins ara, en el que s’ha partit de l’experiència de cadascú/una per compartir-la i anar elaborant així acords assumibles per a tothom. Tanmateix l’aportació que fa el document és molt rellevant i convé que els claustres el coneguin i l’assumeixin mica en mica.


Com ho farem?

Fent una lectura i posada en comú del document.


Activitat

Lectura del document Competències bàsiques de l’àmbit matemàtic. Identificació i desplegament a l’educació secundària obligatòria.


Activitat individual.

Activitat en gran grup


Ens proposem fer una primera mirada al document i compartir-la amb el grup.

Us proposem que us distribuïu en 4 grups. Cadascun dels grups s’encarregarà de la lectura d’una de les dimensions en què estan agrupades les competències.

Dins de cada grup es poden fer subgrups i distribuir les competències de la dimensió entre els membres del petit grup.

Una vegada feta la lectura es posarà en comú el contingut de les competències de cada dimensió i més tard, en gran grup, el de les 4 dimensions en que estan organitzades. Feta aquesta primera lectura, el centre ja anirà treballant el document segons les seves necessitats i interessos.

Competències bàsiques de l’àmbit matemàtic. Identificació i desplegament a l’educació secundària obligatòria.

Breu presentació.

El document vol donar resposta a preguntes com ara, quins són els components de la competència matemàtica? què podem fer per promoure el desenvolupament d’aquestes competències a l’aula? quan podem considerar que s’ha assolit una competència? com podem determinar-ho? … preguntes a les que fins ara, no s’havia donat resposta malgrat que el currículum es proposa desenvolupar, entre d’altres, la competència matemàtica.

El document és breu i molt estructurat. En primer lloc i després de les presentacions trobareu un quadre amb 12 competències agrupades en 4 dimensions i el desenvolupament de cada una de les competències que formen part d’aquesta dimensió. El document té l’estructura següent:

Una fullejada al document ajuda a comprendre millor l’estructura i a veure que per a cada competència tota la informació està recollida en 3 pàgines. És important observar la relació que hi ha entre la gradació de la competència i els indicadors d’avaluació perquè dóna molta força a la proposta.

ORIENTACIONS

Orientacions per a la coordinació
Orientacions generals del bloc 4

La lectura del document es pot fer també de manera parcial, és a dir llegint per exemple en un primer moment només la descripció, gradació i orientacions metodològiques i més endavant, quan aquesta part estigui assumida es pot entrar per exemple en els continguts clau i finalment en l’avaluació.

Cada centre i segons el moment, pot decidir prendre una decisió o bé una altra.

En cas que l’equip de formació sigui petit el treball es podria centrar tan sols en les competències d’una de les dimensions. Si fos així es recomana optar per la dimensió de resolució de problemes que està molt relacionada amb les altres.

No hi ha en aquest bloc propostes de recollida d’acords. Es deixa, en aquest cas, en una fase de primera presa de contacte que caldrà anar aprofundint al ritme que cada escola pugui assumir.