Activitat 4. Experimentem a l'aula


Activitat en parella i gran grup.Disseny i experimentació a l'aula d'una activitat que posi en joc els quatre processos i tingui clarament identificats els continguts que es volen treballar.


 Descripció


Us proposem que aneu a l'ARC (http://apliense.xtec.cat/arc). Premeu el botó Cerca els teus recursos. Un cop a la pantalla de cerca afegiu com a descriptors (casella inferior de la columna de l'esquerra) les paraules "rectangles", "funcions", "àrees". Cada paraula s'afegirà prement el botó afegeix descriptor. Un cop introduïdes les tres paraules premeu el botó visualitza propostes. Entre les propostes que es presentin trieu la que porta per títol "Rectangles, funcions i àrees". Anireu a un element de l'ARC on hi ha dos documents adjunts. Són activitats desenvolupades amb diversos graus de complexitat. Cadascuna de les activitats porta orientacions per treballar els quatre processos, a més dels continguts escollits.

Veureu que, amb més o menys adaptacions, podeu trobar propostes útils per a tots els cursos entre 1r i 4t d'ESO.

Podeu fer servir aquestes activitats com a model per planificar l'activitat que dureu a terme a l'aula o fer-ne una altra diferent. Plantegeu-vos quina de les tres possibilitats s'adapta millor a les vostres necessitats:

  • Fer servir alguna de les activitats dels elements Rectangles d'igual perímetre i funcions afins o Rectangles d'igual perímetre, àrees i funcions adaptant-la si cal per ajustar-la a la vostra aula.

  • Cercar per l'ARC fins a trobar una altra activitat i dissenyar vosaltres mateixos com feu jugar els objectius i els processos per planificar-la i dur-la a terme a la vostra aula.

  • Prendre qualsevol activitat de les que feu habitualment i planificar-la identificant clarament els quatre processos i els continguts que voleu treballar.

Fareu una experimentació seguint el model de la que es va fer al bloc anterior (per parelles i amb tres fases: planificació, intervenció a l'aula amb observació i valoració).

Un cop triada l'activitat ompliu el Document per a la Carpeta de Formació 6 per fer la fase de planificació tenint en compte el disseny i el que s'ha d'observar a la intervenció a l'aula. Teniu també una proposta de guia d'observació (Full de treball 9).

Després de realitzada la intervenció a l'aula i feta l'observació (per un mateix o per un altre) s'ha de fer una valoració, individual o de la parella que ha intervingut, per poder preparar la posada en comú de l'activitat següent. Si es considera adequat aquesta valoració es pot fer al Document per a la Carpeta de Formació número 7.

Documents d'entrada


Document d'entrada
Document per a la carpeta de formació


Document per a la carpeta de formació
Document per a la Carpeta de Formació emplenat.ORIENTACIONS

Orientacions per a la coordinació.
Bloc 3. Activitat 4

Es tracta ara de planificar, portar a l’aula i valorar una activitat que contempli tots els processos. Per facilitar-ho us proposem que accediu a una activitat de l’ARC anomenada Rectangles, funcions i àrees on hi ha tres models d’activitat sobre el mateix tema que descriuen de forma força detallada la planificació del treball de processos al servei dels objectius de l’activitat.

Per planificar l’activitat que es portarà a l’aula es pot fer servir alguna de les propostes de Rectangles, funcions i àrees, cercar-ne una altre a l’ARC, dissenyar vosaltres mateixos la vostra actuació o bé fer-ho sobre una de les activitats habituals a la vostra aula.

S’ha de descriure l’activitat i assenyalar clarament els objectius abans de dur-la a l’aula.

L’experimentació es pot realitzar de manera individual, cadascú a la seva classe i procurant fixar-se en els canvis produïts per la incorporació de la nova actuació, o bé preveure situacions com ara filmar la classe per analitzar-la després de manera més objectiva, programar moments en que pugui haver-hi dos professors a l’aula i mentre un proposa i condueix l’activitat l’altre observa i anota canvis o reaccions que tenen relació amb la mesura implementada… En aquest cas es pot fer servir la guia d’observació que hi ha al Full de treball 9.

S’han d’anotar les reflexions que s’han fet després de realitzar-la. Pot ser una reflexió individual o bé feta en parella per tal de comentar-ho i compartir-ho abans de la posada en comú. Es pot veure que hi ha unes qüestions suggerides per a la reflexió que només pretenen orientar-la. Naturalment tothom pot fer les reflexions que consideri més convenients.