Com podem ajudar a desenvolupar la competència matemàtica?Situem-nos!

Hem arribat a una idea compartida de competència matemàtica. Potser no amb una definició molt acadèmica però és la que ens servirà per fer el pas següent.

Què ens proposem en aquest bloc?

Ajudar a trobar maneres d’enriquir una activitat d’aula per tal que augmentin les possibilitats de desenvolupar competència matemàtica.

Com ho farem?

Compararem el Document per a la carpeta de formació Els nostres indicadors de riquesa d’una activitat pel que fa a la competència matemàtica, elaborat en les activitats 3 i 5 del bloc 1, amb els indicadors de riquesa competencial del CREAMAT. Seleccionarem un indicador i dissenyarem una activitat que ens permeti experimentar-lo. En acabat en farem una valoració.

Activitats

  • Activitat 1: Comparem indicadors
  • Activitat 2: Experimentem a l'aula
  • Activitat 3: Com ha anat?

ORIENTACIONS

Orientacions per a la coordinació
Orientacions generals del bloc

Aquest bloc té un caire especialment pràctic i proposem que es posi en joc, a través d’activitats concretes a l’aula, la definició consensuada de competència matemàtica, que s’acabarà d’arrodonir en la primera activitat del bloc, on s’han recollit els indicadors competencials.

Al llarg del bloc hi haurà una proposta d’experimentació a partir d’una activitat que ja es feia habitualment però que serà enriquida en algun aspecte competencial concret.

  • L’experimentació té tres fases:
  • Planificació
  • Intervenció a l’aula (amb observació)
  • Valoració

Si hi ha professorat que està en grups paral·lels serà molt ric que dissenyin i experimentin les mateixes activitats i, per tant, que les treballin per parelles. Si és possible, es pot considerar fer aquestes experimentacions amb observacions externes o enregistraments que permetin una anàlisi posterior. En el cas de professorat que està en grups paral·lels això encara seria més enriquidor. Les observacions directes a classe i les anàlisis d’enregistraments convé que es facin a partir de protocols d’observació prèviament acordats entre els docents participants. Sembla aconsellable que els nuclis d’aquests protocols siguin els propis indicadors de riquesa d’una activitat pel que fa a la competència matemàtica que s’han consensuat en l’activitat 1 d’aquest bloc. També es pot acordar centrar l’observació en aspectes concrets: tan sols en alguns dels indicador específics, en com són tractats pel docent, en les reaccions observades en l’alumnat, etc. En tot cas serà bo que sigui un document àgil i no massa llarg i que les observacions que s’hi recullin siguin les més rellevants.