Activitat 3. Com ha anat?


Activitat en parella i en gran grup.Un cop experimentada a classe l'activitat dissenyada anteriorment, és el moment de fer-ne valoracions.


 Descripció
Primera part, a fer per parelles:

  • Repreneu les parelles de l'activitat anterior i comenteu el procés i les observacions que heu fet individualment. Per fer-ho és important tenir com a referència la definició de competència matemàtica elaborada en el bloc 1 i valorar si el que s'ha observat acosta l'activitat al desenvolupament d'aquesta competència en l'alumnat o no.


  • Recordeu que, en la planificació, us heu proposat de millorar un o dos indicadors competencials concrets. Centreu la vostra anàlisi en aquests indicadors. Escriviu molt breument el resultat d'aquesta valoració.


  • Si heu tingut la sort de poder fer observacions mútues a classe o enregistraments en vídeo, aprofiteu l'oportunitat de recollir les idees de millora que sorgeixen, sigui de la persona observadora a través del protocol d'observació, sigui de l'anàlisi conjunta de l'enregistrament.


Segona part, posada en comú per fer conjuntament tot el grup:

  • Cada parella exposarà la seva experiència i valoració, fent especial referència a la possible millora competencial realitzada en l'activitat a partir dels indicadors que s'havien seleccionat.


  • Es farà un resum molt breu de les diferents aportacions. És important anotar els aspectes de millora seleccionats per cada un dels professors i professores i el grau de satisfacció que mostren amb els resultats obtinguts.


Document d'entrada


Document d'entradaSi s'han pogut fer observacions mútues, es partirà dels protocols d'observació. Si s'ha fet individualment, de l'autoobservació. En el cas que s'hagin pogut fer enregistraments convindrà analitzar-los com a documents de partida per a aquesta activitat.

Convé tenir present la definició de competència matemàtica consensuada en el bloc 1.

Document per a la carpeta de formacióDocument per a la carpeta de formació


Document per a la carpeta de formació
Resum de les diferents aportacions en la posada en comú.

Aquest resum ha de fer un cert retrat de com es valora l'experimentació realitzada, dels aspectes que s'han incorporat i de la valoració realitzada per cada un dels participants. (Es pot fer servir el Document per a la carpeta de formació emplenat o el que s'hagi fet servir i tingui en compte tot el procés).ORIENTACIONS

Orientacions per a la coordinació
Bloc 2. Activitat 3

Es tracta d’una activitat d’anàlisi que primer es fa en parelles (les parelles amb qui s’havia treballat en l’activitat anterior). És important fer aquesta anàlisi tenint com a referència els indicadors de riquesa competencial d’una activitat (especialment els que s’havien proposat de millorar en el procés de planificació fet a l’activitat anterior) i el concepte de Competència matemàtica elaborat en el bloc 1. En cas d’haver pogut fer observacions mútues o enregistraments aquesta anàlisi pot ser molt més potent. Convé que cada parella acabi escrivint molt breument l’aspecte més rellevant observat. En la segona part s’exposaran, al conjunt de tot el grup, aquests aspectes més rellevants i la persona que moderi la posada en comú conferirà un resum breu de les aportacions fetes. Aquest resum s’incorporarà a la carpeta de formació.