Activitat 2. Experimentem a l’aula


Activitat en parella.Emprarem els indicadors de riquesa competencial per millorar una activitat.


 Descripció
Us proposem de fer les accions següents:

  • Formeu parelles. Si és possible, del mateix nivell.


  • Cada membre de la parella escolliu una de les activitats que tingueu prevista fer en els propers dies a classe. Si sou d’un mateix nivell podeu plantejar-vos de treballar sobre la mateixa.


  • Descriviu-la esquemàticament en un paper i expliqueu-la a l’altre membre de la vostra parella.


  • Preneu la llista d’indicadors de riquesa competencial que heu elaborat durant aquest itinerari de formació i, conjuntament amb la parella, valoreu el nivell de compliment d’aquests indicadors que tenen les activitats seleccionades. Analitzeu-los indicador a indicador i anoteu els vostres comentaris.


  • Per a cadascuna de les dues activitats, seleccioneu un o dos indicadors competencials que tinguin marge de millora. És important que en seleccioneu un que no hagueu tingut massa en compte, fins ara, en les vostres programacions i que vegeu clar.


  • Redissenyeu l’activitat per tal que s’atenguin millor els indicadors seleccionats i concreteu quins aspectes voleu observar en dur-la a la pràctica. És convenient que siguin dos o tres com a molt.


  • En els propers dies convindrà que aquestes activitats s’experimentin a classe. Si hi ha un acord entre els membres de la parella seria bo que cadascun d’ells pogués assistir a la classe de l’altre per fer observació. Si això no fos possible, es farà una autovaloració en acabar. També és possible enregistrar la classe en vídeo per tal de facilitar-ne l’anàlisi posterior.


Documents d'entrada


Document d'entradaDocument per a la carpeta de formació Taula amb espai per a la:

  • descripció i anàlisi d’una activitat
  • planificació de l’activitat i concreció dels aspectes que es volen experimentar


Full de treball Pauta per a la observació de l’experimentacióDocument per a la carpeta de formació


Document per a la carpeta de formacióDocument per a la carpeta de formació amb la planificació de l’activitat procedent d’enriquir-ne una de proposada pel mestre/a participant. (Es pot fer servir el Document de la carpeta de formació emplenat o el que s’hagi fet servir i tingui en compte tot el procés.)ORIENTACIONS

Orientacions per a la coordinació
Bloc 2. Activitat 2

Aquesta activitat es farà per parelles. Tal com s’ha comentat pot ser especialment convenient en el cas de professorat que fan grups paral·lels i que tenen la intenció de fer als dos grups aquesta activitat. Cada participant haurà d’escollir una activitat que té la intenció de portar a l’aula en els propers dies. Hauria de ser una activitat curta i ben definida en l’objectiu i el temps. Convé que el participant faci un cert esforç de concreció escrivint-la breument. Després cada membre de la parella li explica a l’altre l’activitat seleccionada.

A continuació, els dos membres de la parella, conjuntament, analitzaran el grau de compliment dels indicadors de riquesa competencial. Per això convé portar (per a cada participant) la llista d’indicadors de riquesa d’una activitat pel que fa a la competència matemàtica acordada en l’activitat anterior, si pot ser en forma de plantilla per tal de poder-hi escriure comentaris. L’anàlisi es farà recollint les opinions dels dos membres de la parella. El docent que ha fet la proposta anotarà breument els comentaris al costat de cada indicador.

Després es tracta de destacar un o dos indicadors que tinguin marge de millora i modificar l’activitat, enriquint-la en el que calgui, per tal que s’assoleixin els indicadors seleccionats. La planificació que en resulti (un document molt breu!) s’incorporarà a la carpeta de formació.

Els dies següents convindrà que aquestes activitats s’experimentin a classe. Tal com s’ha comentat, si hi ha un acord entre els membres de la parella, seria bo que un d’ells pogués assistir a la classe de l’altre com a observador. Si això fos possible, abans s’hauria d’acordar el protocol d’observació ja esmentat.

El missatge més important és que s’observi com una activitat existent, que ja tenia un valor important, pot ser enriquida per fer-la més competencial. No es tracta sempre d’inventar grans activitats!