Activitat 1. Comparem indicadors


Activitat en parella i en gran grup.Volem comparar Els nostres indicadors de riquesa d'una activitat pel que fa a la competència matemàtica generats en el bloc 1 amb els indicadors proposats pel CREAMAT.


 Descripció Proposem reprendre la llista Els nostres indicadors de riquesa d'una activitat pel que fa a la competència matemàtica resultat de les activitats del bloc 1, on es resumia el que cadascú va exposar a partir d'una activitat d'aula que considerava que l'havia ajudat a desenvolupar competència matemàtica i va explicitar i anotar què li ho feia pensar.

Organitzeu-vos per parelles, mireu-vos el document Preguntes que poden servir d'indicadors de riquesa competencial d'una activitat i compareu-lo amb la vostra llista.

  • Reconeixeu els indicadors que vosaltres havíeu seleccionat en les preguntes d'aquest document?


  • N'hi ha algun que considereu important i que no hi queda reflectit?


  • Si us sembla que el document del CREAMAT no recull prou bé el que penseu, feu-vos el vostre propi document incorporant indicadors, modificant la redacció perquè sigui més clara, classificant-los d'una altra manera…, fins que us el pugueu sentir vostre.


Comenteu els canvis que proposeu al grup i feu-ne un que tots considereu vàlid.


Documents d'entrada


Document d'entrada


  • Llista Els nostres indicadors de riquesa d'una activitat pel que fa a la competència matemàtica (Document de la carpeta de formació) generada en l'activitat 3 del bloc 1.Document per a la carpeta de formació


Document per a la carpeta de formació


Una llista d'indicadors que resulti còmode per al grup i que serà emprada en les activitats posteriors, que pot ser feta tornant a modificar el document Els nostres indicadors de riquesa d'una activitat pel que fa a la competència matemàtica (Document de la carpeta de formació) o fent-ne un de nou.ORIENTACIONS

Orientacions per a la coordinació
Bloc 2. Activitat 1

La primera part de l’activitat serà bo fer-la per parelles perquè el treball serà més àgil. Convindrà portar fulls per a cada participant amb la llista Els nostres indicadors de riquesa d’una activitat pel que fa a la competència matemàtica consensuada en el bloc anterior i amb el document amb les preguntes del CREAMAT. Pot ser convenient deixar més espai entre els paràgrafs per tal que els participants prenguin notes.

La segona part de l’activitat requerirà un treball conjunt coordinat prenent notes en una pissarra o en una pantalla per tal de consensuar el llistat final que serà el que s’emprarà en les activitats següents i al qual ens referirem amb el mateix nom que el consensuat en el bloc anterior. Aquesta llista s’incorporarà a la carpeta de formació.