Activitat 5. Fem els nostres indicadors competencials


Activitat en gran grup.


Pretenem ampliar les idees de competència que han sortit de les aportacions dels membres del grup amb les que provenen dels experts a través de la lectura i incorporar-les, si cal, al document que recull les idees del grup.


 Descripció
Farem els passos següents:

  • Compartir amb el grup les reflexions i valoracions individuals fetes a partir de la lectura del document llegit.

  • Modificar, si cal, el document Els nostres indicadors de riquesa d'una activitat pel que fa a la competència matemàtica amb les aportacions suggerides per la lectura dels documents.Document d'entradaDocument d'entradaRecuperar el Document de la carpeta de formació Els nostres indicadors de riquesa d'una activitat pel que fa a la competència matemàtica emplenat a l'activitat 3.Document per a la carpeta de formacióDocument per a la carpeta de formació Document per a la carpeta de formació Els nostres indicadors de riquesa d'una activitat pel que fa a la competència matemàtica (si s'ha modificat)ORIENTACIONS

Orientacions per a la coordinació
Bloc 1. Activitat 5

Es tracta ara de valorar si les lectures han fet aportacions que el grup vol incorporar al document Els nostres indicadors de riquesa d’una activitat pel que fa a la competència matemàtica.

El treball realitzat prèviament fa més entenedores les definicions dels experts que sovint fan servir un llenguatge més acadèmic però, probablement, diuen coses semblants a les que el grup ja ha dit. Constatar aquest fet reforça la validesa dels acords propis i pot ajudar a completar el document o bé a organitzar-lo de manera diferent.