Activitat 4. La veu experta


Activitat individual.Volem conèixer opinions expertes per tal d'ampliar la visió de competència i de validar la consensuada pel grup.


 Descripció
Lectura de textos breus escollits per la seva rellevància i concreció.

En el document que s'aporta es presenten quatre definicions de competència matemàtica seleccionades tant per la rellevància que els dóna la seva procedència (algunes d'elles d'organismes oficials) com per la diversitat d'aspectes que s'hi contemplen. Us convidem a fer-ne una lectura atenta per tal d'anar construint una idea de competència matemàtica el més completa possible.


Document d'entrada

ORIENTACIONS

Orientacions per a la coordinació
Bloc 1. Activitat 4

El document que es presenta conté quatre definicions de competència matemàtica. La selecció s'ha fet tant per la rellevància que els dóna la seva procedència (algunes d'elles d'organismes oficials com el Departament d'Ensenyament, PISA - OCDE, Parlament Europeu… ) com per la diversitat d'aspectes que s'hi contemplen.

Es recomana que cada membre de l'equip de formació faci una lectura de les quatre cites proposades de manera que cada membre del grup faci les seves reflexions i prengui notes.

En primer lloc hi ha el text del currículum sobre competència matemàtica, sembla important conèixer què diu el currículum sobre el tema.

A continuació, la definició que fa PISA de competència matemàtica, encara que es refereix a nois i noies de 15 anys val la pena conèixer-la per la transcendència social que tenen les proves.

També s’hi inclou la definició feta pel Parlament Europeu en el document Competencias clave para el aprendizaje permanente. Un marco de referencia europeo (2006)

Finalment, hi ha una cita d’un text de Jesús Mari Goñi autor del llibre 7 ideas clave. El desarrolo de la competencia matemática (Barcelona: Graó, 2008), professor de didàctica de les matemàtiques a la Universitat del País Basc i una de les persones que ha treballat molt a fons aquest tema.

Una vegada feta la lectura individual es passa a l’activitat següent.