Fase 2: Fase de planificació
Com estem sobre aquest tema

Convé que, per iniciar la feina, es parteixi del que s’ha fet fins aquest moment entorn del tema. Serà bo tenir presents els aspectes següents:

 • Què diuen els documents de centre sobre el tractament de la competència matemàtica?


 • Què ens diuen els resultats d’avaluació interna, els de proves externes estandarditzades, etc.? Quin grau de satisfacció tenim sobre aquests resultats?


 • Quina és la inquietud del professorat sobre el tema? Quina percepció té el grup sobre què s’ha aconseguit? Què cal millorar?
Identificació d’objectius específics

Per a cadascun dels tres objectius generals de l’itinerari, l’equip podrà optar per establir concrecions atenent les necessitats específiques del centre.

En funció de l’anàlisi feta en l’apartat anterior, es poden reajustar, amb una nova redacció, els objectius generals en uns objectius específics que concretin el progrés que el grup espera fer com a resultat del treball que s’inicia.

 • Objectiu 1
 • Objectiu 2
 • Objectiu 3
Adaptació i distribució dels blocs de treball
Es recomana explorar l’estructura de l’itinerari, fent una visió global, sense entrar al detall, i adaptar el material a les necessitats i els objectius que s’hagin fixat. Aquesta adaptació es pot concretar atorgant pesos diferents als diversos blocs, tant pel que fa al nivell d’aprofundiment en les temàtiques com en la seva distribució horària.

També es recomana fer explícits els canvis realitzats en relació amb la proposta inicial.

Convé fer constar aquests acords en un document i anar pensant de forma col·lectiva en el producte final del procés formatiu.

Document d'entradaDocument d'entrada
Document per a la carpeta de formació Adaptació de l’itinerari al centreDocument per a la carpeta de formacióDocument per a la carpeta de formació
Document per a la carpeta de formació Adaptació de l’itinerari al centre (emplenat)ORIENTACIONS

Orientacions per a la coordinació
Temporització orientativa: 4 hores

Per facilitar la tasca s’hauria de preparar prèviament la informació següent:

 • documents del centre que concretin acords sobre competències
 • proves que indiquin el grau d’assoliment de l’alumnat del centre

També serà bo tenir resumides les preocupacions que el professorat ha expressat en algun moment sobre la qüestió, per tal de tenir ben clar el punt de partida i consensuar les expectatives.

És important que es remarquin les característiques dels tres objectius:

 • augmentar el coneixement sobre el tema
 • realitzar canvis a l’aula
 • cercar acords de grup

Cal ressaltar que no és una formació únicament teòrica, sinó que hi ha una part d’experimentació. Tampoc no és una formació únicament individual, l’objectiu final és establir uns acords d’actuació compartits pel grup. La voluntat és que els acords es consolidin i es vagin incorporant a la cultura docent del centre.

La segona i la tercera part d’aquesta fase (identificació i adaptació) dediquen el temps a modelar la proposta estàndard per adequar-la al grup. L’adaptació que se’n faci hauria de respectar els tres objectius esmentats, tot precisant-los. És a dir, caldria que s’especifiquessin:

 • quins aspectes del tema ja coneix el grup i quins són els que té especial interès a conèixer,
 • quines millores s’espera poder realitzar a l’aula,
 • quina mena d’acords concrets es volen aconseguir fruit del treball que s’inicia.

En funció d’aquests objectius es poden fer les modificacions que calgui i/o prioritzar els blocs proposats, tot respectant el fil conductor de l’itinerari.

Us proposem recollir els acords d’aquesta fase en el Document per a la carpeta de formació 1 (Adaptació de l’itinerari al centre)

Com més concretes siguin les respostes més fàcil serà encaminar el treball del grup. Recomanem, per tant, que es miri de precisar si, per exemple, el que interessa és conèixer més a fons què són les competències, o bé com es pot ajudar a millorar-les. Si els canvis a l’aula que s’esperen aconseguir són, per exemple, explorar com es poden reconduir les activitats del llibre de text per ser més útils per desenvolupar competències, o si es vol anar en la direcció de trobar contextos de treball que permetin una matemàtica més significativa. També cal preveure quins acords de departament es pretén aconseguir, per exemple unes orientacions metodològiques generals.