Fase 4: Fase finalEn què hem avançat?És el moment de fer un balanç de la feina feta. La part de valoració de grup anirà a la carpeta de formació, justificarà el grau d’assoliment de les previsions fetes en la planificació i ajudarà a concretar nous acords i propostes de futur.

Us proposem que comenceu per fer una valoració personal, compartint-la en petit grup i passeu després a fer una valoració de centre.

De forma individual, cada membre pensa en la resposta a les preguntes següents:

 • En què crec que he avançat a la meva aula?
 • Quins efectes he observat en l’alumnat?
 • En què ho veig?
 • Estic satisfet/a?
 • Penso que puc continuar fent petites millores seguint aquest tipus de propostes?

Intercanvieu reflexions individuals i plantegeu-vos al final la pregunta següent:

 • Creieu que heu avançat com a grup, per millorar la competència matemàtica, en compartir informació i experimentar activitats concretes a l’aula?

Valoreu després, en gran grup, el progrés fet respecte de cadascun dels objectius concrets que vau consensuar en la fase de planificació i que van quedar recollits en el Document per a la Carpeta de Formació anomenat "Adaptació de l’itinerari al centre".

Respecte de l’objectiu 1, que fa referència al coneixement de l’enfocament competencial en l’àrea de matemàtiques:

 • Creieu que heu avançat? Què en valoraríeu i per què?

Respecte de l’objectiu 2, que encamina canvis per avançar en aquesta línia a partir de dur propostes concretes a l’aula:

 • Ens ha servit experimentar a l’aula unes activitats concretes, per comprendre millor cap on s’han d’encaminar els esforços per ajudar a desenvolupar competència matemàtica?

Respecte de l’objectiu 3, que busca augmentar la coherència en l’actuació en el centre sobre aquest tema:

 • Aquesta formació ha ajudat a prendre acords consensuats per tothom? Penseu que serà més fàcil respectar-los?

Anoteu al document per a la carpeta de formació 9 (pàgina 1) les valoracions fetes, seguint, si us ajuden, les preguntes que us formulem per a cada un dels objectius.

Documents d'entrada

Documents d'entrada
Què podem incorporar a la nostra tasca?Més enllà de la valoració dels objectius, cal que els acords presos es concretin al màxim. És per això que creiem important que es recullin aquells que cada cada centre consideri convenients.

Fruit d’aquest itinerari de formació què incorporareu a les estratègies d’aula, a la programació, en la dinàmica del centre… pot ser bo prendre acords en àmbits com els següents:

 • Què hauríem d’incloure en la programació curricular?
 • Com ho posarem en pràctica en el cicle, nivell…?
 • En quins aspectes volem que reverteixin aquestes pràctiques en la millora del centre?
 • Què pot fer cadascú des del seu espai d’influència envers l’objectiu de millora (des de la tutoria, coordinació, aula…)?
 • Què pot fer l’equip directiu del centre per facilitar aquesta millora?

Podeu incloure aquestes reflexions a la pàgina 2 del Document per a la carpeta de formació 9.

Projecció de futurQuina continuïtat penseu que podria tenir la formació iniciada?

Voleu mantenir-vos en l’àrea de matemàtiques, o bé plantejar-vos algun tema d’una àrea diferent?

Si voleu seguir amb l’àrea de matemàtiques:

 • Voldríeu seguir avançant en el mateix tema?
 • Penseu que hauríeu de fer un procés semblant en el tema dels continguts per tenir una visió global del que és clau a infantil i primària i prendre compromisos per fer-ne un tractament coherent?
 • Us interessa més agafar un tema més concret en el qual es puguin prendre acords de centre, com ara el càlcul?
 • Teniu alguna altra proposta?

Podeu incloure aquestes reflexions a la pàgina 3 del Document per a la carpeta de formació 9.

Avaluació del procés i del resultatValoreu ara el procés seguit:

 • Us ha resultat còmode treballar sense la presència real d’un formador/a?
 • Els materials s’han ajustat a les vostres necessitats?
 • Quines modificacions recomanaríeu?

Podeu incloure aquestes reflexions a la pàgina 3 del document per a la carpeta de formació 9.

Document per a la carpeta de formació


Document per la carpeta de formació Document per a la carpeta de formació (emplenat) Valoració dels objectius de centre per aquest itinerari de formació

AutoavaluacióUs proposem reprendre el full que vàreu escriure en l'apartat d'autodiagnòstic de la fase inicial. En aquell full, cadascú va respondre a cinc preguntes des de la seva particular perspectiva en el moment d'iniciar l'itinerari.

Més enllà de l'avaluació que heu fet en grup us proposem que, com a activitat final d'aquest itinerari, rellegiu les vostres respostes i penseu sobre les que donaríeu en aquest moment.

Llavors es plantejaven les següents preguntes:

 1. Creus que la introducció de la idea de competència en el currículum és positiva per a l’educació matemàtica de l’alumnat?
 1. Tens prou elements per emprendre els canvis que suposa la incorporació de la competència matemàtica al treball de l’aula?
 2. Has fet canvis en la teva manera de treballar per adaptar-te a aquesta demanda?
 1. Creus que heu compartit en grup la manera d’entendre la competència matemàtica i com avançar en el sentit d’ajudar a desenvolupar-la?
 2. Creus que heu adaptat l’avaluació a l’enfocament competencial?

Penseu quines respostes hi donaríeu ara i valoreu el canvi produït.

ORIENTACIONS

Orientacions per a la coordinació
Temporització orientativa: 4 hores

Arribem ara a la valoració. Aquí és on cal veure fins a quin punt la formació i el treball realitzat ha aconseguit resultats tant individuals com a nivell de centre. El document per a la carpeta de formació 9 vol ajudar a enregistrar aquestes valoracions i acords.

Proposem que la valoració parteixi de la reflexió personal. Es pot fer individual o, si sembla més convenient, en grup petit. Cada membre del grup hauria de pensar en respostes a les preguntes fetes.

 • En què crec que he avançat a la meva aula?
 • Quins efectes he observat en l’alumnat?
 • En què ho veig?
 • Estic satisfet/a?
 • Penso que puc continuar fent petites millores seguint aquest tipus de propostes?

És interessant partir de valorar el grau de satisfacció personal i deixar espai per comentar què ha representat l'experiència per a cada un dels membres del grup.

A continuació, caldrà recuperar els objectius que es van consensuar en la fase de planificació per valorar, ara ja en gran grup, si s’ha avançat en cada un dels tres aspectes als quals es referien els objectius. Caldrà que reproduïu els objectius i anoteu el grau de compliment que considereu que s’ha donat. La pàgina 1 del document per a la carpeta de formació 9 està preparada per fer-ho.

A la pàgina 2, caldrà concretar una mica més. Veureu que les preguntes es refereixen a compromisos que detallin com es recolliran els acords a nivell de programació, en la pràctica de cada cicle, les responsabilitats que adquireix cadascú segons el seu lloc al centre (tutoria, coordinació, cap d’estudis, equip directiu…), com volem que reverteixin en el centre aquestes actuacions, així com qualsevol altre acord que es pugui haver pres.

A la pàgina 3 es demana que es reflexioni sobre la possible continuïtat de la formació de centre i que es faci una avaluació del procés seguit, així com suggeriments sobre aquesta qüestió.

L'última activitat de l'itinerari és una activitat d'autoavaluació que enllaça amb la d'autodiagnòstic que es va fer en la fase inicial. Cada participant reprendrà el full que va escriure llavors i respondrà de nou a aquelles cinc preguntes:

 1. Creus que la introducció de la idea de competència en el currículum és positiva per a l’educació matemàtica de l’alumnat?
 2. Tens prou elements per emprendre els canvis que suposa la incorporació de la competència matemàtica al treball de l’aula?
 3. Has fet canvis en la teva manera de treballar per adaptar-te a aquesta demanda?
 4. Creus que heu compartit en grup la manera d’entendre la competència matemàtica i com avançar en el sentit d’ajudar a desenvolupar-la?
 5. Creus que heu adaptat l’avaluació a l’enfocament competencial?

Serà bo que cadascú compari les respostes que ha donat abans i després de l'itinerari formatiu i valori l'evolució que ha realitzat entorn de la competència matemàtica.