El document Competències bàsiques de l’àmbit matemàtic. Identificació i desplegament a l’educació primàriaSituem-nos!

El treball realitzat fins aquest moment ens ha portat a compartir què entenem per competència matemàtica; a reconèixer, a partir de les pròpies activitats, com podem ajudar a desenvolupar la competència matemàtica, i a veure com els processos ajuden en aquest sentit.


Què ens proposem en aquest bloc?

Conèixer el document Competències bàsiques de l’àmbit matemàtic. Identificació i desplegament a l’educació primària publicat pel Departament a principis de 2013. Aquest document és orientador i desplega les competències que el currículum diu que cal programar i avaluar. És un document concís i estructurat que ofereix el mateix esquema per a cadascuna de les dimensions i competències.

Com ho farem?

Fent una lectura i posada en comú del document.


Activitat

Lectura del document Competències bàsiques de l’àmbit matemàtic. Identificació i desplegament a l’educació primària.


Activitat individual

Activitat gran grup


Ens proposem fer una primera mirada al document i compartir-la amb el grup.

  • Mireu en primer lloc la breu presentació del document que teniu a continuació.
  • Llegiu la descripció de cadascuna de les dimensions i anoteu si hi ha alguna aportació nova respecte al que heu treballat fins ara.
  • Pareu atenció en la gradació que el document fa del desenvolupament de cada competència, relacioneu-la amb els indicadors que es suggereixen per identificar el grau d’assoliment i comenteu-ho.
  • Feu una mirada a l’activitat d’avaluació que es proposa en el document cercant la relació entre l’activitat i la competència que avalua.

Competències bàsiques de l’àmbit matemàtic. Identificació i desplegament a l’educació primària. (https://goo.gl/cP1GmC)

Breu presentació del document

El document vol donar resposta a preguntes com ara, quins són els components de la competència matemàtica? què podem fer per promoure el desenvolupament d’aquestes competències a l’aula? quan podem considerar que s’ha assolit una competència? com podem determinar-ho? … preguntes a les que fins ara, no s’havia donat resposta malgrat que el currículum es proposa desenvolupar, entre d’altres, la competència matemàtica.

El document és breu i molt estructurat. En primer lloc i després de les presentacions trobareu un quadre amb 10 competències agrupades en 4 dimensions i el desenvolupament de cada una de les competències que formen part d’aquesta dimensió. El document té l’estructura següent:

Una fullejada al document ajuda a comprendre millor l’estructura i a veure que per a cada competència tota la informació està recollida en 3 pàgines. És important observar la relació que hi ha entre la gradació de la competència i els indicadors d’avaluació perquè dóna molta força a la proposta.ORIENTACIONS

Orientacions per a la coordinació
Orientacions generals del bloc 4

La lectura del document es pot fer també de manera parcial, és a dir llegint per exemple en un primer moment només la descripció, gradació i orientacions metodològiques i més endavant, quan aquesta part estigui assumida es pot entrar per exemple en els continguts clau i finalment en l’avaluació.

Cada centre i segons el moment, pot decidir prendre una decisió o bé una altra.

En cas que l’equip de formació sigui petit el treball es podria centrar tan sols en les competències d’una de les dimensions. Si fos així es recomana optar per la dimensió de resolució de problemes que està molt relacionada amb les altres.

No hi ha en aquest bloc propostes de recollida d’acords. Es deixa, en aquest cas, en una fase de primera presa de contacte que caldrà anar aprofundint al ritme que cada escola pugui assumir.