Què ens pot ajudar a desenvolupar competència?Situem-nos!

Fins ara hem treballat la idea de competència matemàtica (bloc1) i hem identificat indicadors que ens poden ajudar a valorar una activitat didàctica des del punt de vista de la seva riquesa competencial (bloc 2). Ara volem fer un pas més introduint-nos en el camp dels processos.


Què ens proposem en aquest bloc?

El currículum de matemàtiques actual, al proposar-se contribuir al desenvolupament de competències porta a treballar intencionadament un tipus de continguts de procés. Aquests continguts de procés coincideixen amb les dimensions competencials (grups de dos o tres competències).

En aquest bloc ens proposem familiaritzar-nos amb els processos i posar-los en joc en la nostra classe i en el nostre centre.


Com ho farem?

En primer lloc ens aproparem a aquest tipus de continguts de procés, que conjuntament amb els conceptuals i d’habilitat ajuden a desenvolupar competències, i ho farem des del currículum i de la pròpia experiència de cada docent. Després farem incursió a la pràctica intentant identificar processos en diverses descripcions d’activitats. Cercarem també la mirada experta i planificarem una nova experimentació en la qual els processos entrin en joc. Finalment intentarem projectar-la al nostre centre en un camí de concreció progressiva de propostes.

Activitats

  • Activitat 1: Els processos. Un contingut diferent?
  • Activitat 2: Analitzem els processos en una activitat
  • Activitat 3: La veu experta
  • Activitat 4: Experimentem a l'aula
  • Activitat 5: Com ha anat?ORIENTACIONS

Orientacions per a la coordinació
Orientacions generals del bloc 3

Aquest bloc està dedicat als processos:

  • Resolució de problemes
  • Raonament i prova
  • Comunicació i representació
  • Connexions

El processos són grans continguts transversals a tota l’educació matemàtica que contribueixen de manera destacada a l’assoliment de competència. És per aquesta raó que, en un itinerari formatiu sobre competència matemàtica, és molt aconsellable dedicar-hi una atenció especial.

En alguns casos aquests processos es treballen a fons, per exemple la resolució de problemes. Altres en canvi són més desconeguts i costa més concretar-los en actuacions específiques. Aquest bloc intentarà posar-los en valor i animar a fer-los més presents en la planificació i realització de les activitats de classe.