Activitat 2. Analitzem les competències en una activitat

Agrupament
Activitat individual.


Descripció
Aquesta és una activitat d’anàlisi en la qual identificarem les competències dins de la descripció d’activitats docents concretes.

Descripció
A l’ARC hi podeu trobar algunes activitats seleccionades per a exemplificar com es poden treballar les competències. Cadascuna d’elles va acompanyada d’un document per al professorat que es diu “Comentari sobre les competències bàsiques de l’àmbit matemàtic” on s’analitza com aquella activitat pot ajudar a desenvolupar-les. Organitzeu-vos en petits grups i seleccioneu-ne una. Feu la lectura i comenteu les competències que s’hi treballen i com.(http://apliense.xtec.cat/arc/cercador/d-%5BPM%5D)

A la segona part de l’activitat us convidem a identificar les competències presents en altres propostes de l’ARC. Aneu la pantalla de cerca de l'ARC (http://apliense.xtec.cat/arc/cercador/t-72) i seleccioneu el cicle i bloc de contingut que desitgeu. Escolliu una proposta i feu-ne també una anàlisi.

En cada cas és convenient anotar on es detecta el treball amb les diferentes competències (si és que n’hi ha). Si es té en paper, es pot anotar al costat, utilitzant una codificació (ex. RP resolució de problemes, etc.). Cada grup elaborarà conjuntament un document d’anàlisi.

Després d’analitzar aquestes activitats contesteu en grup les preguntes següents:

  • Hi heu vist reflectides les competències?


Documents d'entrada


Document d'entrada


ORIENTACIONS

Orientacions per a la coordinació
Bloc 3. Activitat 2


En aquest cas es treballarà en petits grups (3 o 4 persones) per analitzar activitats des del punt de vista dels processos. Això permetrà familiaritzar-se més amb la idea de procés i amb la seva presència a les activitats escolars de matemàtiques. Convindrà que els grups disposin de les quatre activitats que es plantegen en l’apartat de suport curricular del web del CREAMAT. Es pot fer electrònicament, enllaçant-hi directament, o es poden donar els textos de les descripcions de les activitats sobre paper. Són activitats explicades de forma molt breu i que tenen hipervincles que porten a comentaris.

Després es farà una cerca a l’ARC. En aquest cas és molt aconsellable que es faci des de la connexió directa amb l’ARC per tal de familiaritzar els participants amb aquesta eina: sistema de cerca i afinament, estructura de la informació, tipus de continguts… Aquest és un objectiu implícit de l’activitat que també és rellevant. Demanem que cadascú triï una activitat del seu nivell educatiu i d’un dels blocs de continguts del currículum i l’analitzi, ara d’una manera no tant guiada, per veure-hi la presència o no dels processos.

El full de treball número 7 està preparat per anotar-hi les observacions.