Activitat 1. Els processos. Un contingut diferent?


Activitat en petit grup.


Ens proposem saber millor què són els processos, i quin paper tenen en el desenvolupament de la competència.


 Descripció


Els processos són actuacions que ajuden a fer accessibles els continguts conceptuals i procedimentals als alumnes i, alhora, són una manera d’introduir els nens i les nenes en les formes de pensar i de treballar pròpies de les matemàtiques. Representen els grans camins que condueixen cap a la competència matemàtica.

Els processos en matemàtiques, que com veureu coincideixen amb el que el currículum n’anomena dimensions que recullen diverses competències, són els següents:

  • Resolució de problemes
  • Raonament i prova
  • Comunicació i representació
  • Connexions


En aquesta activitat, que convé realitzar en petit grup (3 o 4 persones), us proposem fer presents dos aspectes fonamentals: què ens diu el currículum i què ens diu la nostra experiència.

  1. Què ens diu el currículum? A l’apartat sobre competències bàsiques de l’àrea de matemàtiques, hi trobareu una paràgraf que relaciona els processos amb les dimensions competencials i, a les següents pàgines, es descriu cadascuna d’aquestes. Cerqueu aquest paràgraf que us ajudarà a entendre aquesta relació entre processos i dimensions (https://goo.gl/YDo2xB). Cerqueu conjuntament la descripció general de cada dimensió i quines competències s’hi associen. Observareu que, pel fet d’estar abans que el continguts conceptuals específics de cada cicle, hem d’interpretar que són comunes a tots els cicles. Discutiu sobre el seu significat i compartiu la vostra interpretació.

  2. Què ens diu la nostra experiència? En diàleg obert dins del grup, assenyaleu diferents activitats de classe, en diferents cursos, on creieu que es treballa especialment algun o alguns d’aquests processos. Convé prendre’n nota en un quadre. A Documents d'entrada trobareu un full de treball amb una taula que us pot ajudar.

  3. Cerqueu ara les relacions entre els indicadors del CREAMAT i els processos del currículum. Els indicadors es van elaborar per ajudar a incorporar els processos a l’aula.Documents d'entrada


Documents d'entrada


ORIENTACIONS

Orientacions per a la coordinació
Bloc 3. Activitat 1


En aquesta activitat (realitzada en grups de 3 o 4 persones per tal que es pugui fer en un ambient de diàleg fluid) ens proposem escoltar dues veus entorn dels processos i comparar-les amb els indicadors del CREAMAT:

  • La veu del currículum (els processos com a aposta curricular important). Convindrà que cada grup pugui accedir al text del currículum (especialment als apartats de continguts). És important que el professorat vegi què diu el currículum respecte dels processos i quin és el paper que els dóna. El missatge, en definitiva, és que treballar les matemàtiques utilitzant resolució de problemes, raonament, comunicació, representació i connexions ajuda més a desenvolupar competència matemàtica que fer-ho de forma més mecànica i descontextualitzada.
  • La veu de la pròpia experiència docent dels participants, convidant-los a identificar activitats de classe on es treballin especialment alguns dels processos (sovint se’n treballa més d’un al mateix temps). Ben segur que apareixeran consideracions del tipus: Realment es treballa aquest procés? Fins a quin punt es treballa? Potser no ho sembla, però aquesta activitat també desenvolupa aquest altre procés?… Per impulsar i facilitar aquesta reflexió disposeu del full de treball 5 on es poden anar anotant.
  • La comparació entre els indicadors del CREAMAT, que s’han fet servir en el disseny de l’experimentació anterior, i els processos del currículum. Aquests indicadors es van elaborar per ajudar a incorporar els processos a l’aula. Relacionant processos i indicadors es veurà com es pot planificar la presencia dels processos en el disseny d’una activitat i com cal tenir-los en compte en la gestió que se’n faci. Es pot utilitzar el full de treball 6.