Activitat 3. Parlem sobre les nostres activitats


Activitat en petit grup o bé en gran grup.


Es pretén compartir i buscar coincidències en el grup sobre què entenem per competència matemàtica i com podem ajudar a desenvolupar-la.

 Descripció
Farem les accions següents:

  • Recollir les respostes de tots els membres del grup a l'activitat 2. Cada membre del grup explica breument l'activitat seleccionada, fent especial atenció a la darrera pregunta: “Per què penseu que aquesta activitat promou la competència matemàtica?”. La resta de persones anoten allò que els ha agradat especialment.

  • Compartir les anotacions fetes.

  • Trobar punts de coincidència i elaborar conjuntament una llista d'aspectes a observar d'una activitat per valorar la seva riquesa competencial. Aquesta llista l'anomenarem Els nostres indicadors de riquesa d'una activitat pel que fa a la competència matemàtica

Document d'entradaDocument d'entrada Document per a la carpeta de formació Els nostres indicadors de riquesa d'una activitat pel que fa a la competència matemàticaDocument per la carpeta de formacióDocument per la carpeta de formació Document per a la carpeta de formació Els nostres indicadors de riquesa d'una activitat pel que fa a la competència matemàtica (emplenat)
ORIENTACIONS

Orientacions per a la coordinació
Bloc 1. Activitat 3


La tercera activitat és col·lectiva. És aconsellable que el grup no sigui molt gran perquè tothom tingui la oportunitat d’exposar breument les reflexions que ha fet sobre l’activitat escollida. Si cal, en lloc de fer un grup gran se’n poden fer diversos de 4 o 5 persones, com a màxim.

Proposem que, a mesura que uns companys i companyes exposin l’activitat que han escollit i les seves raons per fer-ho, els/les altres vagin anotant allò que més els interessa de les propostes. Els comentaris positius sobre les activitats dels altres milloren la sintonia entre els membres del grup. Després es proposa fer aquests comentaris en veu alta.

En el cas que s’hagi partit el grup en altres de més petits, caldrà fer una posada en comú més breu per compartir les notes de cada grup.

De cara a l’elaboració del document de treball d’aquesta activitat, convé recollir els punts coincidents sobre la pregunta “Per què penseu que aquesta activitat promou la competència matemàtica?”, redactant-los de forma que ens ajudin a observar aspectes concrets de qualsevol altre activitat nova.

Després de la recollida dels punts coincidents en el Document per a la carpeta de formació 2 que anomenarem Els nostres indicadors de riquesa d’una activitat pel que fa a la competència matemàtica, passarem a veure aportacions d’alguns experts per contrastar-les.

Aquest document es tornarà a utilitzar en una activitat posterior.