Fase 1: Fase inicial
La fase inicial consta de dues parts: una informació general de l'itinerari i una proposta d'autodiagnosi.

Informació general
A continuació, us presentem els objectius i els aspectes més rellevants de l'organització d'aquest itinerari per tal que, parlant-ne conjuntament, sigui el punt de partida del treball de l'equip de formació.

Objectius

 • Conèixer les característiques de l'enfocament competencial en el treball a l'aula entorn de les matemàtiques.
 • Encaminar canvis per avançar en aquesta línia a partir de l'experimentació a l'aula.
 • Facilitar l'acord de l'equip de persones que participen de la formació per donar coherència a l'actuació del centre en aquest tema.Un document bàsic per aquest itinerari de formació és: Competències bàsiques de l'àmbit matemàtic. Identificació i desplegament a l'educació primària

És un document que concreta la competència matemàtica en 10 competències i dóna orientacions sobre com treballar-les i com avaluar-les.

Organització

Podeu consultar els esquemes que trobareu al document Descripció de l’estructura de l’itinerari i de les seves fases, blocs i activitats, on es descriu l’organització general i la tipologia de materials. En aquest esquema l'acrònim CM indica competència matemàtica.

En primer lloc es presenten les quatre fases en què es divideix l’itinerari:

 1. Fase inicial
 2. Fase de planificació
 3. Fase de construcció i experimentació
 4. Fase final

Per a cada fase s’indiquen les tasques que es proposen i la relació amb el marc curricular i els documents de centre. Així mateix s’indiquen els tipus de materials de què es disposa:

 • Documents per a la carpeta de formació
 • Material de formació
 • Fulls de treball

També s’indica que s’anirà construint una carpeta de formació que deixarà constància de la feina feta i del progrés realitzat.

El nucli de l’itinerari és la fase de construcció i experimentació que es divideix en tres blocs. Per a cada bloc es detallen les activitats que es proposen. Entre aquestes cal assenyalar especialment les que impliquen experimentació a l’aula. Cada experimentació té tres fases que es concreten en tres activitats successives:

 • Planificació
 • Intervenció a l’aula
 • Valoració
Autodiagnosi
Ens disposem a iniciar un itinerari de formació i, com en qualsevol camí, és important conèixer el punt de partida per poder valorar, al final, el trajecte fet. En aquest sentit us convidem a respondre, en un full que guardareu personalment, les preguntes que apuntem tot seguit. Al final de l’itinerari us proposarem reprendre aquestes notes per tal que pugueu valorar l’evolució que heu realitzat.

Responeu a les preguntes amb la major franquesa possible. Es tracta simplement d’una reflexió personal que podreu contrastar al final del procés formatiu:

 1. Creus que la introducció de la idea de competència en el currículum és positiva per a l’educació matemàtica de l’alumnat?

 2. Tens prou elements per emprendre els canvis que suposa la incorporació de la competència matemàtica al treball de l’aula?

 3. Has fet canvis en la teva manera de treballar per adaptar-te a aquesta demanda?

 4. Creus que heu compartit en grup la manera d’entendre la competència matemàtica i com avançar en el sentit d’ajudar a desenvolupar-la?

 5. Creus que heu adaptat l’avaluació a l’enfocament competencial?

Document d'entrada

Document d'entrada

 • Material de formació
  Descripció de l’estructura de l’itinerari i de les seves fases, blocs i activitats

 • Competències bàsiques de l'àmbit matemàtic. Identificació i desplegament a l'educació primària (https://goo.gl/cP1GmC)

ORIENTACIONS

Orientacions per a la coordinació
Aquesta fase té dues parts:

 1. Informació general: Es tracta de compartir, amb l'equip de formació, els aspectes més rellevants de l'organització de l'itinerari. Aquest és un bon punt de partida per començar a construir una dinàmica de diàleg en el si del grup.
 2. Autodiagnosi: Es demana a cada participant que, de manera personal, respongui cinc preguntes que permetran dibuixar el seu punt de partida sobre el tema de l'itinerari.


Informació general

Temporització orientativa

2 hores

Objectius

 • Conèixer les característiques de l’enfocament competencial en el treball a l’aula, entorn de les matemàtiques.
 • Encaminar canvis per avançar en aquesta línia a partir de l’experimentació a l’aula.
 • Facilitar l’acord de l’equip de persones que participen de la formació per donar coherència a l’actuació del centre en aquest tema.

Organització

Es poden mirar els esquemes que trobareu al document Descripció de l’estructura de l’itinerari i de les seves fases blocs i activitats, on es descriu l’organització general i la tipologia de materials. Adjuntem a continuació un esquema on es relacionen les fonts que s’utilitzen a l’itinerari, bé sigui en els documents de lectura o en els de treball. Aquesta informació no s’ha inclòs a l’esquema general.

Resum de fonts

En primer lloc es presenten les quatre fases en què es divideix l’itinerari:

 1. Fase inicial
 2. Fase de planificació
 3. Fase de construcció i experimentació
 4. Fase final

Per a cada fase s’indiquen les tasques que es proposen i la relació amb el marc curricular i els documents de centre. Així mateix s’indiquen els tipus de materials de què es disposa:

 • Documents per a la carpeta de formació
 • Materials de formació
 • Fulls de treball

També s’indica que s’anirà construint una carpeta de formació que deixarà constància de la feina feta i del progrés realitzat.

El nucli de l’itinerari és la fase de construcció i experimentació que es divideix en tres blocs. Per a cada bloc es detallen les activitats que es proposen. Entre aquestes cal assenyalar especialment les que impliquen experimentació a l’aula. Cada experimentació té tres etapes que es concreten en tres activitats successives:

 • Disseny i preparació
 • Intervenció a l’aula
 • Valoració


Autodiagnosi

Es tracta que cada participant respongui individualment cinc preguntes per dibuixar la seva posició de partida entorn del tema de la competència matemàtica i de com es concreta en el treball d'aula.

Cada participant respondrà aquestes preguntes en un full que guardarà personalment fins al final de l'itinerari. En l'última fase de l'itinerari es reprendran aquestes notes per tal que, cadascú, faci una autoavaluació del trajecte fet. És important que, des de la coordinació, es remarqui que es tracta d'una acció personal que serà bo que es faci amb la major franquesa possible.