Activitat 4. Experimentació a l'aula de la imitació del text proposat

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectius:

  • Escriure imitant un text literari. Es vol aconseguir un bon exercici d'aprenentatge, que, a més, permetrà acotar l'ampli ventall de la creació literària fent-ne una experiència.
  • Aprendre els elements bàsics de la creació d'un text tenint en compte el gènere, l'argument, el lèxic, la veu narrativa, les imatges.


 Descripció
Es tracta de programar una pràctica a partir d'un poema, article, fragment teatral o narratiu, per analitzar-ne les característiques amb la finalitat d'orientar l'estudiant a fi que produeixi el seu text propi.

Per aconseguir-ho, caldrà tenir en compte els apartats de la competència lingüística: la planificació, la textualització, l'escriptura pròpiament dita. També, la necessària revisió per millorar tots els punts bàsics de l'escriptura (coherència, cohesió i correcció) i, encara, la projecció del text (edició, representació, recital…)
Orientacions de treball


Individual 1. Activitat individual

Llegiu aquestes aportacions al tema i valoreu-ne el contingut.

a) Un tercer tipus d'objectius que es poden desenvolupar amb la literatura són els creatius. Ja hem vist que, si pretenem desenvolupar la llengua oral i l'escrita de l'alumnat, en molts casos usarem activitats creatives. Però potser caldria preguntar-se què entenem per “creatius”. Crear no és partir del no-res. Per construir coses noves i originals, cal partir d'elements coneguts. És ajuntant components diversos procedents de camps diferents o transformant allò ja existent que podem “crear”. Per això, el procés més aconsellable és, d'una banda, posar l'alumne en contacte amb obres singulars i acompanyar-los en el descobriment dels elements que han contribuït a crear aquesta originalitat. I, d'altra banda, acostumar l'alumne al joc creatiu : a imitar, manipular, reduir, ampliar…, és a dir, a exercitar-se en tots aquells procediments que poden ajudar a entendre el procés creatiu i alhora a experimentar amb l'escriptura. Glòria Bordons i Ana Díaz-Plaja, p.11, Ensenyar literatura a secundària, Graó.

b) Entre les productives, hi hauria un bon ventall d'activitats, moltes de les quals ja han estat citades prèviament i, evidentment, tenen una relació directa amb la creativitat. D'una banda, tenim les manipulatives: substituir, transformar, completar, continuar, ampliar, reduir…i, de l'altra, les creatives més obertes, que se centren en la imitació o la construcció “a partir de”. Sigui amb un treball analític previ, sigui a partir del text o sigui agafant com a punt de sortida una pluja d'idees o un diàleg entre l'alumnat, l'escriptura creativa “ensenya” tot sovint més que grans lliçons magistrals sobre el procés que han seguit els grans escriptors per construir les seves obres. Finalment, cal tenir en compte, també activitats prèvies a la presentació del text, que serveixen per ajudar a situar l'alumnat en el tema de què es parlarà, per recórrer a aquells elements que, en relació amb allò, té guardats en la seva memòria o, simplement, per buscar informació, que després li serà necessària per entendre millor el text. Glòria Bordons i Ana Díaz-Plaja, p.13, Ensenyar literatura a secundària, Graó.


Escriviu dues idees conclusives que els fragments anteriors us hagin proporcionat.


Petit grup 2. Activitat en petit grup

Proposta d'activitat model adreçada als alumnes.

A partir del text abans proposat, Corrandes d'exili, redacteu un text creatiu tenint en compte una o més de les propostes següents:

a) que descrigui un viatge important del subjecte
b) que expressi una situació injusta: guerra, desterrament, comiat…
c) que tingui el “nosaltres” o el “jo” com a persones gramaticals
d) que estigui escrit en forma de corranda


En tant que ensenyants d'uns determinats estudiants, què trauríeu o/i afegiríeu a l'activitat anterior? Com plantejaríeu vosaltres l'activitat?

ORIENTACIONS

Aquesta és ja una activitat eminentment pràctica. La proposta dels professors als estudiants és la d'escriure en relació a un text literari o a alguna de les seves característiques. És important que es distingeixi bé el concepte d'imitació, que no és copiar un text sinó prendre'l de punt de partida o de referència.

Després d'haver planificat el text, a l'escriptura pròpiament dita seguirà una revisió acurada. S'hauran d'aplicar les competències bàsiques – 5 i 6-de l'àmbit lingüístic en la dimensió comunicativa de l'expressió escrita, pel que fa a l'escriptura, l'adequació, la coherència i la cohesió.

És important que es valorin els resultats de l'experiència, la manera d'avaluar-los, per tal d'avançar i per projectar altres activitats amb els mateixos criteris.