Activitat 2. Els pedagogs i professors exposen l'experiència de la creació a l'aula

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectius:

  • Exposar les idees i les experiències de cada professor sobre la creació a l'aula.
  • Marcar les directrius que es puguin donar a fi que els alumnes practiquin la creació de manera interessant i efectiva.


 Descripció
La proposta consisteix a valorar els textos de reflexió de professors de literatura i d'estudiosos sobre els textos literaris en tant que motivadors d'aprenentatge, per recollir idees que puguin contribuir a mostrar aspectes nous o que matisin els de base.
Orientacions de treball


Activitat individual 1. Activitat individual

Llegiu els textos següents, sorgits de l'experiència i de la reflexió de professors i d'assagistes. Subratlleu aquelles idees que us siguin útils per la seva claredat i on es vegi la possibilitat d'aplicar-les a l'experiència de l'escriptura a l'aula.

De Narcís Comadira:

a) “El jardí de la llengua és l’escriptura; la lectura hi condueix. La llengua oral és selvàtica.”


Del Manifest per una presència digna de la Literatura a l’Ensenyament:

b) “La lectura dels textos literaris més representatius és l’eina més eficaç per al domini de la llengua, el punt de partida imprescindible per aprendre a escriure i a llegir de manera correcta i per comprendre el món”

c) “La literatura és un camp de treball d’immenses possibilitats per als alumnes”


Fragment extret de l’article de Glòria Bordons a La formació literària en l’aprenentatge de la llengua:

d) “Els textos literaris faciliten l’aprenentatge de la llengua perquè:
  • Desvetllen, mitjançant la motivació i el joc, actituds positives respecte a l’estudi de la llengua.
  • Proporcionen una percepció més àmplia de la llengua que sobrepassa la seva utilitat comunicativa.
  • Permeten la captació intuïtiva dels aspectes més complexos de la sintaxi abans d’introduir la reflexió teòrica i abstracta sobre el tema.

e) "Tots hi sortiríem guanyant si professorat i llibres de text usessin més textos literaris a les aules, ja que un enfocament basat en les habilitats lingüístiques permet un contacte assidu amb la literatura, la qual cosa ofereix més oportunitats per a l’aprenentatge col.laboratiu i reflexiu.”


Petit grup 2. Activitat en petit grup

Reelaboreu les frases anteriors que descriguin millor les vostres idees, matisant i, si cal, eliminant o afegint elements propis, i escriviu-les.

Redacteu un text propi que reuneixi les idees fonamentals en què esteu d'acord amb les vostres opinions i matisos.
ORIENTACIONS

Amb la recopilació d'aquelles idees que el grup vegi aplicables i aquelles que l'experiència amb els alumnes hagi proporcionat arriba el moment de proposar-se un projecte per aplicar al centre.

És interessant que el grup respongui a les preguntes en relació a una resposta unitària o diversificadora amb les llengües diverses que s'ensenyen al centre o una altra combinació que sigui adequada allí. No s'han d'oblidar de guardar les respostes a la carpeta.